Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

37 resultaten

officiƫle publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 30048)
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid werk Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2013 Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar (wetsvoorstel 30 048). ...

Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling (Dossier 34344)
Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling Brief regering arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verbeterde premieregeling (Handelingen II 2015/16, nr. 62, items 5 en 8) is het concept voor de algemene maatregel van bestuur aan de orde gesteld, dat was meegezonden met de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34344)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2016 Met mijn brief van 19 februari jl. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34344)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 1 maart 2016 De regering is de fracties die inbreng hebben geleverd voor het nader verslag, erkentelijk voor de gestelde vragen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34344)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 1 februari 2016 De regering heeft met belangstelling kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van wijziging (Dossier 34344)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I, onderdeel G, wordt artikel 52a als volgt gewijzigd: 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34344)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34344)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering). ...

Voorstel van wet (Dossier 34344)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34344)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Aanleiding en doelstelling Deelnemers aan een pensioenregeling met het karakter van een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst zijn verplicht het opgebouwde vermogen uiterlijk op de pensioendatum om te zetten in een levenslange vaste pensioenuitkering. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33672)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen). ...

Voorstel van wet (Dossier 33672)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (#:-)
Onderzoek vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2017 Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Financiën, het onderzoek naar vrijwillige aansluiting bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds aan1. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ouderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 september 2017 en het nader rapport d.d. 29 september 2017, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging ouderen sociale zekerheid Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 oktober 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In het opschrift wordt «en regels voor fusie en splitsing» vervangen door: , regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen. 2 In de considerans wordt «en dat pensioenfondsen» vervangen door «, dat pensioenfondsen» en wordt na «fusie of splitsing» toegevoegd: en dat de regels voor waardeoverdracht van nettopensioen worden aangepast. 3 In artikel I worden voor onderdeel A drie onderdelen ingevoegd, luidende: 0A In artikel 63b, derde lid, wordt «80, 81» vervangen door: 80, 80a, 81. 1A Na artikel 80 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 80a. ...

Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (#:-)
Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen Brief regering ouderen sociale zekerheid Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2017 Hierbij bied ik uw Kamer met het oog op de behandeling van het wetsvoorstel fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens de volgende stukken aan: 1. ...