Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Toezegging waarin wordt ingegaan op de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW en met name of de wijziging van de Successiewet 1956 aanleiding kan geven tot toepassing van dit artikel (Dossier 31930)
Toezegging waarin wordt ingegaan op de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW en met name of de wijziging van de Successiewet 1956 aanleiding kan geven tot toepassing van dit artikel Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2010Bij de behandeling van het voorstel van wet houdende wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (Kamerstukken 2009–10, 31 930, nrs. 2–3) heeft mijn ambtgenoot van Financiën uw Kamer een brief toegezegd waarin wordt ingegaan op de gewijzigde omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW en met name of deze wetswijziging aanleiding kan geven tot toepassing van dit artikel. ...

Nota van verbetering (Dossier 32003)
Nota van verbetering Nota van verbetering burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 7 augustus 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel I, onderdeel W, onderdeel 2, vervalt het woord «na». ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32003)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage3 juli 2009Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32003)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2009 en het nader rapport d.d. 29 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Voorstel van wet (Dossier 32003)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (Dossier 32003)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (Dossier 31584)
Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) Brief regering ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31584)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)nr. 5ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 17 april 2009 en het nader rapport d.d. 18 mei 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31584)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31584)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag luchtvaart verkeer Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 april 2010Wij danken de leden van de vaste commissie van Justitie voor de vragen die zij hebben gesteld en de opmerkingen die zij hebben gemaakt. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31584)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)nr. 2KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage8 juni 2009Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 31584)
Voorstel van wet Voorstel van wet europese zaken internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer 31 584Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)nr. 3VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (#:-)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 21 mei 2010 en het nader rapport d.d. 15 juli 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet immigratie migratie en integratie Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2013 Het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid is ingediend op 13 augustus 2010 en heeft als kern de verplichting voor gemeenteraden om ten minste eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen. ...

Voornemen tot intrekken van het wetsvoorstel (#:-)
Voornemen tot intrekken van het wetsvoorstel Brief regering bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2013 Bij brief van 25 april jl. is mij namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (Kamerstuk 32 459). ...

Voorstel van Wet (#:-)
Voorstel van Wet Voorstel van wet bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid. ...