Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

31 resultaten

Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief regering; Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 15 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Per brief van 3 oktober 2013 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht te adviseren over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830), ook in relatie tot relevante Europese jurisprudentie op dit vlak. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 januari 2011I ALGEMEEN 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32882)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Memorie van toelichting (Dossier 32882)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (Herdruk) (Dossier 32882)
Voorstel van wet (Herdruk) Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32882)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet (Dossier 33201-(R1977))
Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2013 Bij Koninklijke boodschap van 14 maart 2012 is aan uw Kamer aangeboden een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33151)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2013 Bij brief van 27 november 2012 heeft de minister-president uw Kamer een overzicht van wetsvoorstellen toegezonden ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze in te trekken (Kamerstuk 33 410, nr. 68). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33151)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33151)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33151)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld (minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33151)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 december 2011 en het nader rapport d.d. 20 januari 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33316)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33316)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht rechtspraak Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 april 2012 en het nader rapport d.d. 19 juni 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31407)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Geleidende brief (Dossier 31407)
Geleidende brief Geleidende brief openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 9 april 2008Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.TeevenWeekers ...

Voorstel van wet (Dossier 31407)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 34068)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34068)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34068)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 juli 2014 en het nader rapport d.d. 22 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...