Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

49 resultaten

Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2012 De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht u in te lichten over de invulling van het door mij toegezegde overgangsrecht voor de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956. ...

officiële publicatie (Dossier 30841)
Voorstel van wet van de leden Van Haersma Buma en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk recht strafrecht Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Ontvangen 19 april 2010Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaalHierbij delen wij u mede ons voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in te willen trekken. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement over wegnemen aan de contractsvrijheid van dwingendrecht waar dit leidt tot onwenselijke beperkingen Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 29GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23Ontvangen 15 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt in onderdeel E, onder 1, na «zal worden voldaan» ingevoegd: , of dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk door levering van goederen of op andere wijze kan worden voldaan.IIIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt onderdeel F als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement over onherroepelijke volmachten en beschikkingsbevoegdheid tijdens faillissement en schuldsanering Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 11 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C, een onderdeel ingevoegd, luidende:CaAan artikel 23 wordt een zin toegevoegd, luidende: De eerste volzin mist toepassing indien en voor zover wordt gehandeld krachtens onherroepelijke volmacht als bedoeld in artikel 2:192, vijfde lid Burgerlijk Wetboek en in artikel 7:821, eerste lid Burgerlijk Wetboek.IIIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel E, een onderdeel ingevoegd, luidende:EaAan artikel 296, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: De eerste volzin is niet van toepassing indien en voor zover wordt gehandeld krachtens onherroepelijke volmacht als bedoeld in artikel 192 lid vijf van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 821 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.ToelichtingDe onherroepelijke volmachten bedoeld in artikel 2:192, vijfde lid zoals opgenomen in wetsvoorstel 31 058 en artikel 7:821, eerste lid, zoals opgenomen in wetsvoorstel 28 746 dienen ook tijdens faillissement en toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen te kunnen worden geëffectueerd. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om te voorkomen dat gezamenlijke gebruiksvormen, waarmee geen commerciële doeleinden worden nagestreef, als vennootschap worden aangemerkt Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, komt onderdeel A te luiden:AArtikel 800 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om bepalingen te schrappen die de flexibiliteit van de faillissementsregeling beperken Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, komt onderdeel Da als volgt te luiden:DaArtikel 818 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement voor het niet verplicht stellen van een aantal onderwerpen in de notariële akte bij de oprichting van een OVR of CVR Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaIn artikel 802, derde lid, vervalt de tweede volzin, alsmede de zinsnede «en tweede» in de derde volzin.IIIn hoofdstuk 1, artikel 1, onderdeel Ja wordt «en de eerste twee zinnen van artikel 802 lid 3» vervangen door: en de eerste zin van artikel 802 lid 3.ToelichtingBij handhaving van de notariële tussenkomst bij de oprichting van een OVR of CVR is voldoende dat de naam, zetel en doel van de vennootschap worden opgenomen in de akte. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek; Amendement van het lid Weekers Kamerstuk belasting burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 13 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In hoofdstuk 4, artikel 5, onderdeel E, komt artikel 56 te luiden:Artikel 56Geen overdrachtsbelasting is verschuldigd indien een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, dat bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek, binnen een jaar na dat tijdstip rechtspersoonlijkheid verkrijgt met toepassing van artikel 832 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. ...

Intrekking van de bij de Eerste Kamer aanhangige wet Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (herdruk) (Dossier 33672)
Intrekking van de bij de Eerste Kamer aanhangige wet Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (herdruk) Brief regering ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33672)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen). ...

Voorstel van wet (Dossier 33672)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33672)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait Brief regering belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 5 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 maart 2011Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32767)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32767)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar (Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar). ...

Voorstel van wet (Dossier 32767)
Voorstel van wet Voorstel van wet ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33637)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 juli 2013 Inhoudsopgave blz. ...

Informatie over akkoord van NOC*NSF ten aanzien van het wetsvoorstel tot verhoging van de fondswervinggrens voor diensten en intrekking van de kantineregeling (Dossier 33637)
Informatie over akkoord van NOC*NSF ten aanzien van het wetsvoorstel tot verhoging van de fondswervinggrens voor diensten en intrekking van de kantineregeling Brief regering belasting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2013 Bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 637, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) op woensdag 11 september 2013, is het akkoord van NOC*NSF ten aanzien van het wetsvoorstel tot verhoging van de fondswervinggrens voor diensten en intrekking van de kantineregeling aan de orde geweest (Handelingen II, 2012/13, nr. 109). ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën inzake het rappel fiche financiële transactiebelasting en Fiscale verzamelwet 2013 (Dossier 33637)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën inzake het rappel fiche financiële transactiebelasting en Fiscale verzamelwet 2013 Brief regering belasting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Op voorstel van de heer Omtzigt (CDA) heeft de vaste commissie voor Financiën mij gerappelleerd op de volgende twee zaken: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33637)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 juli 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende: Ka In artikel 9.6, vierde lid, wordt «heffingsrente» vervangen door: belastingrente. 2 Artikel XI wordt als volgt gewijzigd: a. ...