Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34445)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt in het daarin voorgestelde artikel 1 de zinsnede die begint met «zorg of dienst» en eindigt met «een bovengrens met betrekking tot aantal behandelingen of behandelduur» vervangen door: 1°. zorg of dienst die behoort tot het op grond van de Wet langdurige zorg verzekerde pakket; 2°. zorg of overige dienst als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet; 3°. zorg die niet behoort tot zorg of overige diensten als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet, vanwege de leeftijd van de patiënt of vanwege een ondergrens of bovengrens met betrekking tot aantal behandelingen of behandelduur;. ...

Voorstel van wet (Dossier 34445)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34445)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34445)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 januari 2016 en het nader rapport d.d. 1 april 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34445)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUD blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34445)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 mei 2018 A In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1 als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34445)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1 als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag (Dossier 34445)
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 8 juli 2019 De nadere vragen die de leden van diverse Tweede Kamerfracties over bovengenoemd wetsvoorstel hebben gesteld, heb ik met grote belangstelling gelezen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34445)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2023 Bij Koninklijke boodschap van 8 april 2016 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstuk 34 445). ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34445)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 4 mei 2018 De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de nadere vragen van de leden van de Tweede Kamer over onderhavig wetsvoorstel. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34445)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 november 2016 1. ...