Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Derde nota van wijziging (Dossier 33980)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel X, wordt in de tekst van artikel 68b de zinsnede «artikel 68a, derde en vijfde lid,» vervangen door: artikel 68a, derde of vijfde lid,. ...

Nota van wijziging (Dossier 33980)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel s, onder 1°, wordt «voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: voor de toepassing van de Wet langdurige zorg. ...

Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Dossier 33980)
Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2016 In uw brief van 16 juni 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 161) vraagt u mij te duiden hoe het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel zich verhoudt tot de in mijn brief van 15 juni jongstleden opgenomen passage (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 161), te weten: «Ik heb aangegeven samen met de KNMG en in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Inspectie SZW (I-SZW), de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie alternatieven (in plaats van wetswijziging) te verkennen op basis van ervaringen en kennis uit de opsporingspraktijk. ...

Privacywaarborgen materiële controle (Dossier 33980)
Privacywaarborgen materiële controle Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2016 Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 21, items 2 en 7) heb ik naar aanleiding van de (aangehouden) motie Dijkstra en Bergkamp (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 63) toegezegd voor uw Kamer op een rijtje te zetten hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed ter bewaking van de privacy van de verzekerde. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33980)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De puntkomma aan het slot van artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt vervangen door een punt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33980)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21 september 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" (Dossier 33980)
Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2016 De Patiëntenfederatie (NPCF) heeft gisteren het deelrapport medische gegevens en zorgverzekeraars gepubliceerd. ...

Voorstel van wet (Dossier 33980)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33980)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33980)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 22 juni 2016 ALGEMEEN De nadere vragen die de leden van diverse Tweede Kamerfracties over bovengenoemd wetsvoorstel hebben gesteld, heb ik met grote belangstelling gelezen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33980)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 februari 2014 en het nader rapport d.d. 25 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33980)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUD blz. ...

Verslagen Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector (Dossier 33980)
Verslagen Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2016 De leden van de SP-fractie hebben mij gevraagd om de niet openbare gespreksverslagen te ontvangen van bestuurlijke overleggen tussen (onder andere) de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (namens zorgverzekeraars) en het Ministerie van VWS in de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ). ...

Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Dossier 33980)
Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving op 8 september jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. 109, debat over Marktordening gezondheidszorg) heb ik aangegeven voor de stemming over dit wetsvoorstel in te gaan op de amendementen die hierna nog zijn ingediend bij uw Kamer. ...