Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

229 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33900)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 31930)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 32003)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 33168)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 32241)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van Wet (Dossier 30246)
Voorstel van Wet Voorstel van wet basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 25759)
Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek; Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht recht verkeer weg 25 759Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboeknr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage26 november 1997Beatrixnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 25902)
Initiatief-voorstel wijz. Arbeidswet ivm bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurpatronen; Voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden burgerlijk recht recht werk 25 902Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInleidingDe Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid de motie Arib/Ravestein1 aangenomen, waarin de regering gevraagd werd te komen tot instelling van een Kinderombudsman.De regering heeft aangegeven in een reactie op de motie2, dat de in de motie genoemde taken in Nederland reeds worden uitgevoerd.De indieners van dit wetsvoorstel delen de analyse van de regering niet en hebben het initiatief genomen zelf met een voorstel te komen.1. ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Brief Houdende Intrekking van het Wetsvoorstel Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsmannr. 6BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTELAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 30 juni 2009Bij de Kamer is nog aanhangig het initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een Kinderombudsman (28 102).Omdat ik inmiddels een nieuw initiatief over hetzelfde onderwerp aanhangig heb gemaakt (31 831), trek ik het eerdere initiatiefwetsvoorstel hierbij in.Arib ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Brief waarin het lid Arib meedeelt dat zij de verdere verdediging van dit wetsvoorstel op zich neemt Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 4BRIEF VAN HET LID ARIBAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 19 april 2007Hierbij deel ik u mede dat nu mevrouw Van Vliet de Kamer heeft verlaten ik de verdere verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel op mij zal nemen.Arib ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Advies Raad van State en Reactie van de Indiener Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsmannr. 5ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 februari 2002 en de reactie van de indiener d.d. 20 februari 2008, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Geleidende brief bij het wetsvoorstel Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 6 december 2001Hierbij doen wij u overeenkomstig artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot instelling van een Kinderombudsman.De toelichtende memorie die het voorstel van wet vergezelt bevat de gronden waarop het rust.AribVan Vliet ...

officiële publicatie (Dossier 28102)
Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman; Voorstel van wet Kamerstuk bestuur bestuursrecht jongeren organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid 28 102Voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsmannr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M.B.Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteitnr. 6VERSLAGVastgesteld 25 april 2002De vaste commissie voor Economische Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek naar bovengenoemd wetsvoorstel heeft de eer de initiatiefneemster van dit wetsvoorstel, het lid M.B.Vos, de navolgende vragen en opmerkingen voor te leggen.Onder het voorbehoud dat de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen genoegzaam zijn beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.1. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Wijziging Memorie van toelichting naar aanleiding van het advies van de Raad van State Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M.B. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Geleidende brief bij het initiatief-wetsvoorstel van M.B. ...

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Advies en reactie indiener(s) Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M. ...