Zoeken


Soort
Status
Partij
VVD 5
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
VVD 5
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief regering; Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 15 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Per brief van 3 oktober 2013 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht te adviseren over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830), ook in relatie tot relevante Europese jurisprudentie op dit vlak. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32882)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet (Dossier 33201-(R1977))
Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2013 Bij Koninklijke boodschap van 14 maart 2012 is aan uw Kamer aangeboden een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33151)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2013 Bij brief van 27 november 2012 heeft de minister-president uw Kamer een overzicht van wetsvoorstellen toegezonden ten aanzien waarvan het voornemen bestaat deze in te trekken (Kamerstuk 33 410, nr. 68). ...

Geleidende brief (Dossier 31407)
Geleidende brief Geleidende brief openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 31 407Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweernr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 9 april 2008Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.TeevenWeekers ...