Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onderdeel b, een zinsnede toegevoegd, luidende: en de solvabiliteitsmarge niet voldoet aan het gestelde bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 16da. ...

Amendement van het lid Bisschop over minder beoordelingsruimte bij afwijking van het oordeel van de Afdeling Advisering (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van het lid Bisschop over minder beoordelingsruimte bij afwijking van het oordeel van de Afdeling Advisering Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 8 wordt «, tenzij» vervangen door «voor zover dit oordeel uitsluitend is gebaseerd op rechtmatigheidsgronden en in overige gevallen uitsluitend indien zeer». ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 18 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie (Dossier 35099-(R2114))
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 18 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bisschop over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van het lid Bisschop over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie (Dossier 35099-(R2114))
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 4 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over vergroting van keuzevrijheid van personen die voor ondersteuning op grond van deze wet in aanmerking komen (Dossier 33127)
Amendement van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over vergroting van keuzevrijheid van personen die voor ondersteuning op grond van deze wet in aanmerking komen Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN WIEGMAN- VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 2 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 4, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: p. persoonsvolgend budget: budget dat onder beheer staat van het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de ondersteuning van een cliënt die voor compensatie van beperkingen als bedoeld in artikel 4 gebruik maakt van een niet door de gemeente gecontracteerde aanbieder. ...

Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 10 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt het voorgestelde artikel 7.2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde zesde lid «Nederlandstalige». ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat aankomend studenten die na 1 juli achttien jaar worden, op aanvraag reeds bij aanvang van de studie studiefinanciering kunnen ontvangen i.p.v. per oktober (Dossier 33680)
Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat aankomend studenten die na 1 juli achttien jaar worden, op aanvraag reeds bij aanvang van de studie studiefinanciering kunnen ontvangen i.p.v. per oktober Amendement hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 11 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 2.3, tweede lid, onderdeel a, wordt na «daaropvolgend kwartaal,» ingevoegd: tenzij hij voor 1 mei een aanvraag heeft ingediend om reeds op de eerste dag van de maand waarin hij hoger onderwijs gaat volgen voor studiefinanciering in aanmerking te komen,. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop over het herleven van het recht op partnertoeslag (Dossier 33687)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop over het herleven van het recht op partnertoeslag Amendement ouderen sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BISSCHOP Ontvangen 18 september 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop ter vervanging van nr. 8 over het herleven van het recht op partnertoeslag. (Dossier 33687)
Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop ter vervanging van nr. 8 over het herleven van het recht op partnertoeslag. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat mediation verplicht stelt bij echtscheiding met kinderen (Dossier 33723)
Amendement van het lid Van der Staaij dat mediation verplicht stelt bij echtscheiding met kinderen Amendement burgerlijk recht recht Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 28 januari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, aanhef, wordt «Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering» vervangen door: Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Amendement van het lid Diederik van Dijk over het invoegen van een evaluatiebepaling (Dossier 36196)
Amendement van het lid Diederik van Dijk over het invoegen van een evaluatiebepaling Amendement criminaliteit immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK Ontvangen 17 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, in samenhang met de in artikel 21, eerste lid, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000 genoemde afwijzingsgronden voor andere groepen criminele vreemdelingen. ...