Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Amendement van het lid Leijten over het vervangen van de marginale toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door een diepgaande inspectie. (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over het vervangen van de marginale toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door een diepgaande inspectie. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onderdeel b, een zinsnede toegevoegd, luidende: en de solvabiliteitsmarge niet voldoet aan het gestelde bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 16da. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huun van gebouwen of terreinen, of delen daarvan (Dossier 33168)
Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huun van gebouwen of terreinen, of delen daarvan Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 1 juli 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III komt onderdeel G te luiden: G Artikel 18 komt te luiden: Artikel 18 1. ...

Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de ondernemingsraad ten aanzien van winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de ondernemingsraad ten aanzien van winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 14 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16c, eerste lid, onder a «en 16f» vervangen door:, 16ea en 16f. ...

Amendement van het lid Bouwmeester dat een getrapte overgang introduceert naar de mogelijkheid voor aanbieders van medisch specialistische zorg om kapitaalverschaffers rendement te betalen (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bouwmeester dat een getrapte overgang introduceert naar de mogelijkheid voor aanbieders van medisch specialistische zorg om kapitaalverschaffers rendement te betalen Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER Ontvangen 25 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: h. voor zover de winstuitkering in het eerste jaar niet meer dan 50% van de winst bedraagt. ...

Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring van het College sanering voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huur van gebouwen of terreinen, of delen daarvan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring van het College sanering voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huur van gebouwen of terreinen, of delen daarvan Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT Ontvangen 8 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III vervalt onderdeel F. ...

Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de raad van toezicht ten aanzien van winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de raad van toezicht ten aanzien van winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 14 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Leijten rondom het uitdrukkelijk in de wet opnemen dat risicoselectie voor ziekenhuizen met winstuitkering verboden is (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten rondom het uitdrukkelijk in de wet opnemen dat risicoselectie voor ziekenhuizen met winstuitkering verboden is Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan Amendement ...

Amendement van het lid Rutte waarmee het doel van de wet (bevorderen dat aanbieders van medisch-specialistische zorg extra investeringen kunnen aantrekken) wordt verduidelijkt. (Dossier 33168)
Amendement van het lid Rutte waarmee het doel van de wet (bevorderen dat aanbieders van medisch-specialistische zorg extra investeringen kunnen aantrekken) wordt verduidelijkt. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Pia Dijkstra dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan Amendement ...

Amendement van het lid Bouwmeester dat regelt dat ook een voorafgaande toets op de continuïteit van het zorgaanbod bij de NZa wordt ingericht (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bouwmeester dat regelt dat ook een voorafgaande toets op de continuïteit van het zorgaanbod bij de NZa wordt ingericht Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER Ontvangen 25 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16d als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bruins-Slot dat bewerkstelligt dat de in artikel 16d, tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen bedoelde driejaarstermijn komt te gelden voor iedere investering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bruins-Slot dat bewerkstelligt dat de in artikel 16d, tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen bedoelde driejaarstermijn komt te gelden voor iedere investering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16d, tweede lid, de zinsnede «ten gevolge van een investering» vervangen door: ten gevolge van een specifieke investering. ...