Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

24 resultaten

Amendement van het lid Bashir over het in aanmerking laten komen van zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000 (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het in aanmerking laten komen van zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000 Amendement belasting economie financiën ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 65AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Bashir over het op dezelfde wijze behandelen van "stief"kinderen van samenwonende partners als stiefkinderen van gehuwden (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het op dezelfde wijze behandelen van "stief"kinderen van samenwonende partners als stiefkinderen van gehuwden Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 63AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:A. ...

Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partnerI0A. indien verkregen door kinderenIA. indien verkregen door afstammelingen in de tweede of verdere graadII. in overige gevallen€ 0€ 125 00010%10%18%30%€ 125 000 en hoger 20%30%41%45%IIArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 62GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AC, komt punt 3 als volgt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 28 juni 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 4 februari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2019 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, intrekken. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 februari 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 6 april 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel C, komen het derde en vierde lid van het voorgestelde artikel 8a als volgt te luiden: 3. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Geleidende brief (#:-)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2017 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Amendement van het lid Van Kent over het voorkomen van pensioenkortingen bij een dekkingsgraad boven de 100% (Dossier 35096)
Amendement van het lid Van Kent over het voorkomen van pensioenkortingen bij een dekkingsgraad boven de 100% Amendement ouderen sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 4 juni 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Smits over het openstellen van de regeling voor kinderen van minima (Dossier 33141)
Amendement van het lid Smits over het openstellen van de regeling voor kinderen van minima Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID SMITS Ontvangen 28 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na «als bedoeld in artikel 167, eerste lid,» ingevoegd: of waarvan de ouders tezamen een jaarinkomen hebben dat lager ligt dan 110% van het tot een jaarbedrag herleide minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag,. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB (Dossier 35957)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB Motie belasting financiën inkomensbeleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van de leden Bashir en Merkies over het regelen van een voorhangprocedure zodat de Staten-Generaal mee kan praten (indien nodig) over voor welke lichamen informatieverplichtingen gelden en welke substance-eisen daarbij zullen worden gehanteerd. (Dossier 33753)
Amendement van de leden Bashir en Merkies over het regelen van een voorhangprocedure zodat de Staten-Generaal mee kan praten (indien nodig) over voor welke lichamen informatieverplichtingen gelden en welke substance-eisen daarbij zullen worden gehanteerd. ...