Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES (Dossier 33900)
Motie van het lid Hachchi c.s. over de introductie van een kiescollege BES Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onderdeel b, een zinsnede toegevoegd, luidende: en de solvabiliteitsmarge niet voldoet aan het gestelde bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 16da. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Dossier 35099-(R2114))
Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop over minder beoordelingsruimte bij afwijking van het oordeel van de Afdeling Advisering (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van het lid Bisschop over minder beoordelingsruimte bij afwijking van het oordeel van de Afdeling Advisering Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 8 wordt «, tenzij» vervangen door «voor zover dit oordeel uitsluitend is gebaseerd op rechtmatigheidsgronden en in overige gevallen uitsluitend indien zeer». ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 18 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie (Dossier 35099-(R2114))
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 18 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bisschop over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van het lid Bisschop over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie (Dossier 35099-(R2114))
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 17 over het uitdrukkelijk meenemen van de beoordelingsruimte in de evaluatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 4 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving (Dossier 33127)
Motie van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 4 van de Wmo bij het bepalen van voorzieningen rekening dient te houden met de persoonskenmerken en behoeften van de personen die voor ondersteuning in aanmerking komen; overwegende dat dit met zich brengt dat ook rekening moet worden gehouden met de wensen van de cliënten voor zorg die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging, culturele achtergrond en hun eigen specifieke beperkingen en juist ook mogelijkheden; overwegende dat het bieden van keuzevrijheid voor aanbieders die in staat zijn hun ondersteuningsaanbod hierop af te stemmen ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen; verzoekt de regering daarom, de gemeenten, onder verwijzing naar de compensatieplicht, actief het belang onder de aandacht te brengen van het contracteren van een breed scala aan aanbieders, waaronder identiteitsgebonden aanbieders, zodat recht wordt gedaan aan de pluriformiteit van de samenleving; verzoekt de regering voorts, te bevorderen dat in de gemeentelijke verordeningen het belang van keuzevrijheid voor alle cliënten wordt verankerd, door het hanteren van flexibele instrumenten, zoals het persoonsvolgend budget, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van der Staaij over palliatieve zorg (Dossier 33127)
Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van der Staaij over palliatieve zorg Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wanneer de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo wordt overgeheveld, begeleiding vanuit de SIP 24 om de palliatieve zorg extramuraal te regelen nodeloos ingewikkeld wordt; constaterende dat verschillende gemeenten complexe afspraken moeten maken over het moment waarop een patiënt uit een desbetreffende gemeente in een hospice, bijna-thuishuis of high care hospice kan worden opgenomen; constaterende dat de component (psychosociale) begeleiding in een laatste levensfase van groot belang is, maar het de vraag is in hoeverre dit vorm gegeven kan worden binnen de Wmo; overwegende dat de kans groot is dat patiënten met dezelfde zorgbehoefte bij verschillende gemeenten een andere begeleidingstraject zullen krijgen; van mening dat de functie begeleiding voor palliatieve zorg ongeschikt is om over te hevelen naar de Wmo; verzoekt de regering,om de functie begeleiding voor palliatieve zorg niet over te hevelen van de AWBZ naar de Wmo; verzoekt de regering voorts,om te onderzoeken hoe de gehele palliatief terminale zorg ondergebracht kan worden binnen de Zorgverzekeringswet, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren en tot dat moment de huidige AWBZ-regeling te continueren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over vergroting van keuzevrijheid van personen die voor ondersteuning op grond van deze wet in aanmerking komen (Dossier 33127)
Amendement van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over vergroting van keuzevrijheid van personen die voor ondersteuning op grond van deze wet in aanmerking komen Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN WIEGMAN- VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 2 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 4, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: p. persoonsvolgend budget: budget dat onder beheer staat van het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de ondersteuning van een cliënt die voor compensatie van beperkingen als bedoeld in artikel 4 gebruik maakt van een niet door de gemeente gecontracteerde aanbieder. ...

Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 10 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt het voorgestelde artikel 7.2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde zesde lid «Nederlandstalige». ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Stoffer over de herijking en verbetering van de lopende hersteloperatie voorrang geven boven het uitwerken van de drie nieuwe regelingen (Dossier 35957)
Motie van het lid Stoffer over de herijking en verbetering van de lopende hersteloperatie voorrang geven boven het uitwerken van de drie nieuwe regelingen Motie belasting financiën inkomensbeleid Nr. 9 MOTIE VAN HET LID STOFFER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is drie nieuwe regelingen voor gedupeerden in te voeren; overwegende dat er problemen zijn bij de voortgang van de huidige hersteloperatie, dat er een herijking van die operatie op stapel staat en dat rust in het proces voor alle betrokkenen nodig is; overwegende dat gedupeerden gebaat zijn bij snelheid, maar dat zorgvuldigheid daarbij voorop moet staan, zodat gedupeerden niet tegen nieuwe problemen aanlopen en zodat het geboden herstel zo veel mogelijk recht doet aan de individuele schade; verzoekt de regering de herijking en verbetering van de lopende hersteloperatie voorrang te geven boven het uitwerken van de drie nieuwe regelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB (Dossier 35957)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB Motie belasting financiën inkomensbeleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Rog c.s. over per direct staken van het experiment met de onderbouwtoets (Dossier 33661)
Motie van het lid Rog c.s. over per direct staken van het experiment met de onderbouwtoets Motie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat aankomend studenten die na 1 juli achttien jaar worden, op aanvraag reeds bij aanvang van de studie studiefinanciering kunnen ontvangen i.p.v. per oktober (Dossier 33680)
Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat aankomend studenten die na 1 juli achttien jaar worden, op aanvraag reeds bij aanvang van de studie studiefinanciering kunnen ontvangen i.p.v. per oktober Amendement hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 11 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 2.3, tweede lid, onderdeel a, wordt na «daaropvolgend kwartaal,» ingevoegd: tenzij hij voor 1 mei een aanvraag heeft ingediend om reeds op de eerste dag van de maand waarin hij hoger onderwijs gaat volgen voor studiefinanciering in aanmerking te komen,. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop over het herleven van het recht op partnertoeslag (Dossier 33687)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop over het herleven van het recht op partnertoeslag Amendement ouderen sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BISSCHOP Ontvangen 18 september 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop ter vervanging van nr. 8 over het herleven van het recht op partnertoeslag. (Dossier 33687)
Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop ter vervanging van nr. 8 over het herleven van het recht op partnertoeslag. ...