Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

62 resultaten

Amendement van het lid Tony Van Dijck over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning (Dossier 31930)
Amendement van het lid Tony Van Dijck over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 50AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJCKOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 75GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJCK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 30 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I wordt na onderdeel AH een onderdeel ingevoegd, luidende: AHa. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 30659)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 5 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2024 Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag intrek. ...

Voorstel van Wet (Dossier 30659)
Voorstel van Wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht strafrecht 30 659Voorstel van wet van het lid Eerdmans tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslagnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35039)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 oktober 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 3 mei 2019, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 35039)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 21 september 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende een verbod van islamitische uitingen. ...

Brief houdende overname en intrekking van het voorstel (Dossier 35039)
Brief houdende overname en intrekking van het voorstel Brief lid / fractie cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid Nr. 6 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2024 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid De Graaf het voorstel van wet in het vervolg alleen door mij zal worden verdedigd en dat ik het voorstel van wet betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen intrek. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35039)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inleiding Nederland is een fantastisch land. ...

Voorstel van wet (Dossier 35039)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Amendement van het lid Brinkman over onder andere een vereenvoudigde ontslagprocedure bij het niet voldoen aan artikel 171a (#:-)
Amendement van het lid Brinkman over onder andere een vereenvoudigde ontslagprocedure bij het niet voldoen aan artikel 171a Amendement bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BRINKMAN Ontvangen 6 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: aA Na artikel 61b wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 61ba In afwijking van artikel 61b kan de burgemeester bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister worden ontslagen, indien de burgemeester naar het oordeel van de raad onvoldoende heeft voldaan aan artikel 171a. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2010De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 18 januari 2011De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 32882)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille ter vervanging van nr. 35 over een goede informatievoorziening (Dossier 33127)
Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille ter vervanging van nr. 35 over een goede informatievoorziening Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille over het afstemmen van de individuele voorziening op eventuele aanspraken op grond van de AWBZ (Dossier 33127)
Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille over het afstemmen van de individuele voorziening op eventuele aanspraken op grond van de AWBZ Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 6, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van de leden Venrooy-van Ark en Dille over het bieden van de keuze voor een pgb indien op grond van de AWBZ ook ondersteuning wordt ontvangen (Dossier 33127)
Amendement van de leden Venrooy-van Ark en Dille over het bieden van de keuze voor een pgb indien op grond van de AWBZ ook ondersteuning wordt ontvangen Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE Ontvangen 16 februari 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: Da Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a Indien een persoon op grond van de verordening, bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanspraak heeft op een individuele voorziening in natura en deze persoon tevens aanspraak heeft op zorg als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt die persoon de mogelijkheid geboden in plaats van de voorziening in natura te kiezen voor een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c. ...

Motie van de leden Joldersma en Dille over actief monitoren van de uitgaven van gemeenten (Dossier 33127)
Motie van de leden Joldersma en Dille over actief monitoren van de uitgaven van gemeenten Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN JOLDERSMA EN DILLE Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten nog in onzekerheid leven over de financiële consequenties van de overheveling van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo in de komende jaren; overwegende dat gemeenten nog in onzekerheid leven over de financiële gevolgen van de aannames over vraaguitval en uitstroom vanwege het kwijtraken van het persoonsgebonden budget; overwegende dat over het verdeelmodel en de wijze van omschakeling van historische verdeling naar objectieve verdeling nog onduidelijkheid bestaat; verzoekt de regering, te bevorderen dat in het verdeelmodel van het gemeentelijk budget in de komende jaren zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met actuele realisatiegegevens en de uitgaven van gegevens actief worden gemonitord, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Venrooy-van Ark en Dille ter vervanging van nr. 7 over het bieden van de keuze voor een pgb indien op grond van de AWBZ ook ondersteuning wordt ontvangen (Dossier 33127)
Gewijzigd amendement van de leden Venrooy-van Ark en Dille ter vervanging van nr. 7 over het bieden van de keuze voor een pgb indien op grond van de AWBZ ook ondersteuning wordt ontvangen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Dille c.s. over verstandelijk/meervoudig beperkte kinderen (Dossier 33127)
Motie van het lid Dille c.s. over verstandelijk/meervoudig beperkte kinderen Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 55 MOTIE VAN HET LID DILLE C.S. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 35144)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie bestuur organisatie en beleid parlement recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2024 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers intrekken. ...