Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Amendement van het lid Azarkan over het verlagen van het drempelbedrag (Dossier 35957)
Amendement van het lid Azarkan over het verlagen van het drempelbedrag Amendement belasting financiën inkomensbeleid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID AZARKAN Ontvangen 6 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2, vijfde lid, onderdeel a, wordt «€ 1.500» telkens vervangen door «€ 1.000». ...

Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Dossier 35589)
Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid werk Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 februari 2023 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 16 november 2023 over de reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35 589, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...

Motie van het lid Kuzu over een waarschuwend gesprek voor mogelijke overtreders (Dossier 35374)
Motie van het lid Kuzu over een waarschuwend gesprek voor mogelijke overtreders Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wetsvoorstel een nieuwe grond introduceert om een bijstandsuitkering of AIO-uitkering te kunnen weigeren; overwegende dat een uniforme, redelijke en passende handhaving van belang is voor de rechtszekerheid en het maatschappelijk draagvlak; verzoekt de regering om tot afspraken te komen met de handhavers, namelijk de gemeenten en de SVB, met als uitgangspunt dat een mogelijke overtreder van de Participatiewet eerst een waarschuwend gesprek krijgt, tenzij sprake is van kwade opzet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken (Dossier 35732)
Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Amendement van het lid Van Baarle over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 11 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift vervalt «en het extra bedrag van de kinderbijslag». ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 8 over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 8 over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «2022, 2023 en deels over 2024» vervangen door «2022 en 2023». ...

Amendement van het lid Van Baarle over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 11 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «2022, 2023 en deels over 2024» vervangen door «2022 en 2023». ...

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen (Dossier 35845)
Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om het wetsvoorstel «niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels 2024» in te trekken, en een andere dekking op te voeren voor de verbetermaatregelen ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren (Dossier 35845)
Motie van het lid Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een op de tien kinderen in Nederland in armoede leeft; overwegende dat uit de nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat het niet-indexeren van de kinderbijslag in 2022, 2023 en deels in 2024 het grootste negatieve inkomenseffect veroorzaakt voor gezinnen in de bijstand of gezinnen met een laag inkomen; overwegende dat de regering aangeeft dat er geen informatie is over het effect van niet of gedeeltelijk indexeren van de kinderbijslag in de periode 2022–2024 op het aantal gezinnen met kinderen met risico op armoede; verzoekt de regering om het daadwerkelijke effect van de maatregelen in het wetsvoorstel op kinderarmoede en lage inkomens te monitoren, en hierover te rapporteren aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...