Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie van de leden Klein en Omtzigt over een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing (Dossier 33687)
Motie van de leden Klein en Omtzigt over een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing Motie ouderen sociale zekerheid Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KLEIN EN OMTZIGT Voorgesteld 18 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het Europese recht een toegekend recht op een sociale verzekeringsuitkering een vorm is van eigendom; constaterende dat inbreuken hierop slechts mogelijk zijn indien er een evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden; overwegende dat van een evenwichtige belangenafweging geen sprake kan zijn nu de enige reden voor de wetswijziging van de AOW-partnertoeslag is gelegen in het op orde krijgen van de overheidsfinanciën zonder redelijke voorbereidingstermijn voor de betrokkenen; verzoekt de regering, de Kamer een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing van een onafhankelijke jurist te doen toekomen waaruit blijkt dat onderhavige wetswijziging in lijn is met artikel 1 van het protocol nummer 1 bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de desbetreffende jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en gaat over tot de orde van de dag. ...