Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van het lid Van Otterloo over instemmingsrecht voor de Eerste Kamer (Dossier 35732)
Amendement van het lid Van Otterloo over instemmingsrecht voor de Eerste Kamer Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO Ontvangen 18 februari 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Artikel 58c wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanpak van de coronapandemie veel afzonderlijke en soms ingrijpende maatregelen kent; verzoekt de regering, proportionaliteit altijd uitvoerig te onderbouwen bij voortzetting van maatregelen en bij nieuwe maatregelen bij de aanpak van de coronapandemie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie soms een ingrijpend karakter dragen; overwegende dat inschattingsfouten zijn gemaakt rondom de juridische vastlegging van de avondklok; verzoekt de regering, te borgen dat bij komende ingrijpende maatregelen in het kader van de aanpak van de coronapandemie altijd de Tweede en Eerste Kamer beide het recht van instemming hebben, zeer uitzonderlijke situaties daargelaten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Klein en Omtzigt over een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing (Dossier 33687)
Motie van de leden Klein en Omtzigt over een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing Motie ouderen sociale zekerheid Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KLEIN EN OMTZIGT Voorgesteld 18 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het Europese recht een toegekend recht op een sociale verzekeringsuitkering een vorm is van eigendom; constaterende dat inbreuken hierop slechts mogelijk zijn indien er een evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden; overwegende dat van een evenwichtige belangenafweging geen sprake kan zijn nu de enige reden voor de wetswijziging van de AOW-partnertoeslag is gelegen in het op orde krijgen van de overheidsfinanciën zonder redelijke voorbereidingstermijn voor de betrokkenen; verzoekt de regering, de Kamer een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing van een onafhankelijke jurist te doen toekomen waaruit blijkt dat onderhavige wetswijziging in lijn is met artikel 1 van het protocol nummer 1 bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de desbetreffende jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en gaat over tot de orde van de dag. ...