Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 9 over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD (Dossier 35934-(R2158))
Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 9 over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...

35934-(R2158) Verzoek spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Dossier 35934-(R2158))
35934-(R2158) Verzoek spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid Brief regering migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2021 Op 6 oktober 2021 (Kamerstuk 35 934 (R2158)) is het wetsvoorstel tot permanentmaking van de bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, bij uw Kamer ingediend. ...

Verslag (Dossier 35934-(R2158))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35934-(R2158))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 11 augustus 2021 en het nader rapport d.d. 30 september 2021, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35934-(R2158))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 24 november 2021 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2021, over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (35934-(R2158)) (Dossier 35934-(R2158))
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2021, over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (35934-(R2158)) Verslag van een wetgevingsoverleg migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 januari 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 december 2021 overleg gevoerd met mevrouw Broekers-Knol, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, en de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35934-(R2158))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35934-(R2158))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35934-(R2158))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Stand van zaken wetsvoorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (Kamerstuk 35934-(R2158)) (Dossier 35934-(R2158))
Stand van zaken wetsvoorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (Kamerstuk 35934-(R2158)) Brief regering migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2021 Op 16 december jl. is het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede wijziging van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, nr. ...

Gewijzigde motie van het lid KoekKoek over een evaluatie na 2,5 jaar om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen (t.v.v. 35934-(R2158)-14) (Dossier 35934-(R2158))
Gewijzigde motie van het lid KoekKoek over een evaluatie na 2,5 jaar om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen (t.v.v. 35934-(R2158)-14) Motie (gewijzigd/nader) migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14 Voorgesteld 16 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het nieuwe coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst» de ambitie uitspreekt om de effecten van wetgeving op de uitvoering na één jaar te evalueren; constaterende dat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap geheel geen evaluatie is ingebouwd; verzoekt de regering om, indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt aangenomen, het wetsvoorstel na tweeënhalf jaar te evalueren teneinde de effecten van de wet op de rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Werf en Ceder over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD (Dossier 35934-(R2158))
Amendement van de leden Van der Werf en Ceder over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD Amendement migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN CEDER Ontvangen 15 december 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel II komt te luiden: ARTIKEL II In artikel 97, derde lid, onderdeel d, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vervalt «, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de doelmatigheid en proportionaliteit van de toepassing van deze bevoegdheid». ...

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 11 over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD (Dossier 35934-(R2158))
Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 11 over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...

Motie van het lid Koekkoek over een jaarlijkse evaluatie om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen (Dossier 35934-(R2158))
Motie van het lid Koekkoek over een jaarlijkse evaluatie om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen Motie migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de rechtmatigheid en proportionaliteit van het permanent maken van de bevoegdheid tot het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in de Rijkswet op het Nederlanderschap niet vaststaat; constaterende dat het nieuwe coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst» de ambitie uitspreekt om de effecten van wetgeving op de uitvoering na één jaar te evalueren; verzoekt de regering om, indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt aangenomen, het wetsvoorstel jaarlijks te evalueren teneinde de effecten van de wet op de rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 10 over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD (Dossier 35934-(R2158))
Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 10 over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...

Amendement van het lid Van der Werf c.s. over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD (Dossier 35934-(R2158))
Amendement van het lid Van der Werf c.s. over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD Amendement migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...

Amendement van het lid Ceder c.s. over het in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap uitzonderen van 16- en 17-jarigen (Dossier 35934-(R2158))
Amendement van het lid Ceder c.s. over het in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap uitzonderen van 16- en 17-jarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID CEDER C.S. ...