Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35845)
Nota van wijziging Nota van wijziging gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 19 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt na «2024» ingevoegd «of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd». ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35845)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 8 september 2021 ALGEMEEN Met belangstelling heeft het kabinet kennisgenomen van de bijdragen van de fracties aan het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35845)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 en het nader rapport d.d. 21 mei 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35845)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanleiding Het kabinet hecht waarde aan goed functionerende uitvoeringsorganisaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 35845)
Voorstel van wet Voorstel van wet gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 35845)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 25 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2022 Bij Koninklijke Boodschap van 27 mei 2021 is het voorstel van wet houdende het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd, aangeboden aan uw Kamer.1 Op 26 oktober 2021 (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35845)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024. ...

Verslag (Dossier 35845)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 9 over het tijdelijk beperken van het recht op kinderbijslag tot een inkomensgrens van € 200.000 en structureel tot € 185.000 (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 9 over het tijdelijk beperken van het recht op kinderbijslag tot een inkomensgrens van € 200.000 en structureel tot € 185.000 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 26 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Het opschrift komt te luiden: Het recht op kinderbijslag tijdelijk beperken tot een maximum inkomen van € 200.000 en structureel tot een inkomen van € 185.000. ...

Amendement van het lid Van Baarle over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 11 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift vervalt «en het extra bedrag van de kinderbijslag». ...

Motie van het lid Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Dossier 35845)
Motie van het lid Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is de kinderbijslag niet te indexeren in 2022, 2023 en deels over 2024 ten behoeve van het versterken van uitvoeringsorganisaties; van mening dat zolang de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd, het salaris van Kamerleden en bewindspersonen ook niet geïndexeerd mag worden; spreekt uit het salaris van Kamerleden in 2022, 2023 en deels over 2024 niet te indexeren; verzoekt het kabinet tevens het salaris van bewindspersonen in die periode niet te indexeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd (Dossier 35845)
Amendement van het lid Omtzigt over het aanpassen van het bedrag van € 130 miljoen en het schrappen van de passage over dat € 400 miljoen cumulatief moet zijn gerealiseerd Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt het voorgestelde artikel 13a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 8 over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 8 over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «2022, 2023 en deels over 2024» vervangen door «2022 en 2023». ...

Amendement van het lid Van Baarle over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 11 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «2022, 2023 en deels over 2024» vervangen door «2022 en 2023». ...

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen (Dossier 35845)
Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om het wetsvoorstel «niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels 2024» in te trekken, en een andere dekking op te voeren voor de verbetermaatregelen ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17) (Dossier 35845)
Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17) Brief regering gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel niet-indexeren kinderbijslag op 13 oktober jl. ...

Motie van het lid Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB (Dossier 35845)
Motie van het lid Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de standaardboete bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de helft van het bedrag is dat mensen te veel aan bijvoorbeeld kinderbijslag hebben ontvangen; overwegende dat mensen nog dieper in de financiële problemen kunnen raken door de hoogte van deze boetes; verzoekt de regering de hoogte van de standaardboete bij de SVB fors te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen (Dossier 35845)
Motie van het lid Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouders binnen vier weken melding moeten doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij uithuisplaatsing van hun kind(eren); overwegende dat bij een dergelijke zeer ingrijpende gebeurtenis ouders niet altijd in staat zijn zelf deze melding te maken, met alle financiële gevolgen van dien; verzoekt de regering het mogelijk te maken dat bij uithuisplaatsingen van kinderen de overheid zelf de melding hiervan doet bij de SVB om ouders te ontlasten, en gaat over tot de orde van de dag. ...