Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Intrekking wetsvoorstel 35722 i.v.m. buitenwerkingstelling artikel 8, eerste en derde lid, Wbbbg en inwerkingtreding wetsvoorstel 35732 (Dossier 35732)
Intrekking wetsvoorstel 35722 i.v.m. buitenwerkingstelling artikel 8, eerste en derde lid, Wbbbg en inwerkingtreding wetsvoorstel 35732 Brief regering gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2021 Hierbij bericht ik u dat de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19, die door uw Kamer op 18 februari jl. ...

Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken (Dossier 35732)
Motie van het lid Wilders c.s. over alle boetes voor het overtreden van de avondklok intrekken Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S. ...

Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid (Dossier 35732)
Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN WILDERS Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over intrekken van de Tijdelijke wet en de huidige avondklokmaatregel (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over intrekken van de Tijdelijke wet en de huidige avondklokmaatregel Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732), alsmede de huidige avondklokmaatregel, in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Haga over een maximale duur van twee weken (Dossier 35732)
Amendement van het lid Van Haga over een maximale duur van twee weken Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAGA Ontvangen 18 februari 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan artikel 58c wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorzieningenrechter de eerst gekozen wettelijke route voor de avondklok als «niet legitiem» beoordeelde; constaterende dat over de tweede route die het kabinet koos door de Raad van State negatief geadviseerd werd; constaterende dat de derde route, zoals die nu voorligt, niet in die hoedanigheid ter advisering aan de Raad van State is voorgelegd; constaterende dat de uitwerking van het wetsvoorstel zeer complex is vanwege de juridische samenhang met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de Wet publieke gezondheid; verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 alsnog voor nader advies aan de Raad van State voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van Dam en Groothuizen over een maximale duur van 3 weken (Dossier 35732)
Amendement van de leden Van Dam en Groothuizen over een maximale duur van 3 weken Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN Ontvangen 18 februari 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan artikel 58c wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Motie van de leden Wilders en Krol over pas na de uitspraak van het Hof in hoger beroep stemmen over het wetsvoorstel (Dossier 35732)
Motie van de leden Wilders en Krol over pas na de uitspraak van het Hof in hoger beroep stemmen over het wetsvoorstel Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN KROL Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit pas te stemmen over het wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) na de uitspraak van het hof in hoger beroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 35732)
Voorstel van wet Voorstel van wet gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35732)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35732)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 februari 2021 Ik dank de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid voor hun vragen ten aanzien van het wetsvoorstel inzake de Voortduringswet artikel 8 Wbbbg. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35732)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35732)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 februari 2021 en het nader rapport d.d. 17 februari 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Verslag (Dossier 35732)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 februari 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over de Tijdelijke wet per direct controversieel verklaren (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over de Tijdelijke wet per direct controversieel verklaren Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) per direct toegevoegd dient te worden aan de lijst van controversiële onderwerpen en per direct controversieel wordt verklaard, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Groothuizen c.s. over de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg beëindigen na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet (Dossier 35732)
Motie van het lid Groothuizen c.s. over de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg beëindigen na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Otterloo over instemmingsrecht voor de Eerste Kamer (Dossier 35732)
Amendement van het lid Van Otterloo over instemmingsrecht voor de Eerste Kamer Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO Ontvangen 18 februari 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Artikel 58c wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanpak van de coronapandemie veel afzonderlijke en soms ingrijpende maatregelen kent; verzoekt de regering, proportionaliteit altijd uitvoerig te onderbouwen bij voortzetting van maatregelen en bij nieuwe maatregelen bij de aanpak van de coronapandemie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Groothuizen en van Dam over een definiëring van openlucht (Dossier 35732)
Amendement van de leden Groothuizen en van Dam over een definiëring van openlucht Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN VAN DAM Ontvangen 18 februari 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde onderdeel F toegevoegd «, met dien verstande dat onder openlucht niet wordt begrepen openlucht behorende bij een woning of een gedeelte daarvan of bij het woongedeelte van een voertuig of vaartuig. ...

Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen (Dossier 35732)
Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen Motie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO Voorgesteld 18 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie soms een ingrijpend karakter dragen; overwegende dat inschattingsfouten zijn gemaakt rondom de juridische vastlegging van de avondklok; verzoekt de regering, te borgen dat bij komende ingrijpende maatregelen in het kader van de aanpak van de coronapandemie altijd de Tweede en Eerste Kamer beide het recht van instemming hebben, zeer uitzonderlijke situaties daargelaten, en gaat over tot de orde van de dag. ...