Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Motie van het lid De Jong over gemeenten verplichten om te handhaven op vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand (Dossier 35374)
Motie van het lid De Jong over gemeenten verplichten om te handhaven op vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE JONG Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, gemeenten te verplichten te handhaven op de vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper van Dijk over het oprekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen (Dossier 35374)
Motie van het lid Jasper van Dijk over het oprekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vermogensgrenzen voor lokale belastingen erg laag zijn (ongeveer € 1.500 voor een alleenstaande en € 2.000 voor samenwonenden) en niet in lijn met de Participatiewet; overwegende dat het Nibud adviseert om een financiële buffer aan te houden; verzoekt de regering, de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen op te trekken naar het niveau in de Participatiewet (thans € 6.225 voor een alleenstaande en € 12.450 voor een stel), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...

Motie van het lid De Jong over het altijd volledig terugvorderen bij uitkeringsfraude (Dossier 35374)
Motie van het lid De Jong over het altijd volledig terugvorderen bij uitkeringsfraude Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DE JONG Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering bij uitkeringsfraude alles in het werk te stellen het fraudebedrag tot de laatste cent plus boete en wettelijke rente terug te vorderen, er tevens voor te zorgen dat de vordering niet zal verjaren en bij uitkeringsfraude een nieuwe mogelijkheid tot bijstand uit te sluiten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35374)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 9 april 2020 Inhoudsopgave I. ...

Nota van wijziging (Dossier 35374)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 19 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 september 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel III wordt na «te bepalen tijdstip» toegevoegd «, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld». ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Brief houdende intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 21 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2022 Op verzoek van toenmalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van ’t Wout is de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (hierna: wetsvoorstel «fraudevorderingen»)1 aangehouden.2 Per brief van 16 november 2021 heeft toenmalig Staatssecretaris Wiersma de Eerste Kamer geïnformeerd over het voornemen om het wetsvoorstel «fraudevorderingen» in te trekken.3 Het wetsvoorstel regelt dat alle vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht worden uitgesloten als «schuld» bij de vermogenstoets in de Participatiewet. ...

Voorstel van wet (Dossier 35374)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 35374)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 februari 2020 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35374)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35374)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 november 2019 en het nader rapport d.d. 13 januari 2020, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35374)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Amendement van het lid Peters over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Amendement van het lid Peters over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID PETERS Ontvangen 1 september 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld». ...

Amendement van het lid Raemakers over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in gevallen dat er sprake is van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Amendement van het lid Raemakers over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in gevallen dat er sprake is van opzet of grove schuld Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS Ontvangen 1 september 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «in gevallen van aantoonbare opzet of grove schuld». ...

Motie van het lid Kuzu over een waarschuwend gesprek voor mogelijke overtreders (Dossier 35374)
Motie van het lid Kuzu over een waarschuwend gesprek voor mogelijke overtreders Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wetsvoorstel een nieuwe grond introduceert om een bijstandsuitkering of AIO-uitkering te kunnen weigeren; overwegende dat een uniforme, redelijke en passende handhaving van belang is voor de rechtszekerheid en het maatschappelijk draagvlak; verzoekt de regering om tot afspraken te komen met de handhavers, namelijk de gemeenten en de SVB, met als uitgangspunt dat een mogelijke overtreder van de Participatiewet eerst een waarschuwend gesprek krijgt, tenzij sprake is van kwade opzet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Raemakers t.v.v. nr. 7 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van het lid Raemakers t.v.v. nr. 7 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 3 september 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «in gevallen van opzet of grove schuld». ...

Gewijzigd amendement van de leden Peters en Bruins t.v.v. nr. 9 over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van de leden Peters en Bruins t.v.v. nr. 9 over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PETERS EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 3 september 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld». ...

Gewijzigd amendement van het lid Peters t.v.v. nr. 8 over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van het lid Peters t.v.v. nr. 8 over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PETERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 2 september 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld». ...

Motie van het lid Jasper van Dijk over het wijzigen van het fraudebegrip in de Participatiewet (Dossier 35374)
Motie van het lid Jasper van Dijk over het wijzigen van het fraudebegrip in de Participatiewet Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een deel van de mensen die de inlichtingenplicht schenden, dit niet met kwade opzet doet; overwegende dat dit ook vaak mensen betreft die kampen met laaggeletterdheid, ggz-problematiek, licht verstandelijke beperkingen of een tijdelijk onvermogen de administratie op orde te houden; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om het fraudebegrip in de Participatiewet zo te wijzigen dat mensen die onbedoeld een foutje maken of te goeder trouw handelen, niet meer als fraudeur bestempeld worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk over onderzoek naar de mate waarin sancties in verhouding staan tot de verwijtbaarheid (Dossier 35374)
Motie van het lid Gijs van Dijk over onderzoek naar de mate waarin sancties in verhouding staan tot de verwijtbaarheid Motie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK Voorgesteld 3 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleine fouten kunnen leiden tot hoge terugvorderingen en boetes voor mensen en dit grote consequenties kan hebben; overwegende dat de overheid per definitie uitgaat van verwijtbaarheid, maar dit niet altijd terecht is; verzoekt de regering onderzoek te doen in de sociale zekerheid naar de mate waarin sancties, terugvorderingen en consequenties voor schuldhulpverlening en schuldsanering in verhouding staan tot de verwijtbaarheid, en voorstellen te doen voor verbetering, en gaat over tot de orde van de dag. ...