Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

66 resultaten

Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over taalbeleid bij opleidingen in andere taal Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 10 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt het voorgestelde artikel 7.2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35282)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 oktober 2019 Graag dankt de regering de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor hun snelle inbreng en voor de vragen die zij hebben gesteld en de opmerkingen die zij heeft gemaakt. ...

Gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen t.v.v. nr 46 over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen t.v.v. nr 46 over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Wiersma over voorhang van de regeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus (Dossier 35282)
Amendement van het lid Wiersma over voorhang van de regeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID WIERSMA Ontvangen 10 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel BB, wordt aan het voorgestelde artikel 7.53a, achtste lid, toegevoegd «De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen ministeriële regeling wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. ...

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33) (Dossier 35282)
Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33) Motie (gewijzigd/nader) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 65 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 19 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel colleges op hoger onderwijsinstellingen tegenwoordig in het Engels worden gegeven door docenten die Engels niet als moedertaal hebben, overwegende dat zowel internationale als Nederlandse studenten in enquêtes aangeven niet altijd tevreden te zijn over de Engelse taalvaardigheid van docenten, overwegende dat om de lesstof succesvol over te brengen op de student, de docent het Engels op een professioneel niveau dient te beheersen, verzoekt de regering, de onderwijsinstellingen te laten borgen, daar waar een inspanningsverplichting onvoldoende wordt gepleegd, een plan van aanpak op te stellen om de Engelse taalvaardigheid van docenten te verhogen, en de Kamer hier voor de zomer van 2020 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid van der Molen over invulling van het taalbeleid (Dossier 35282)
Amendement van het lid van der Molen over invulling van het taalbeleid Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, wordt het voorgestelde artikel 7.2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Molen over het schrappen van de mogelijkheid tot een generieke ontheffing (Dossier 35282)
Amendement van het lid Van der Molen over het schrappen van de mogelijkheid tot een generieke ontheffing Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, vervalt in subonderdeel 2 het voorgestelde zevende lid. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 35282)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 5 december 2019 Graag dankt de regering de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de nadere vragen die zij hebben gesteld en de opmerkingen die zij heeft gemaakt naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging. ...

Amendement van het lid Van der Molen over een voorhangprocedure en de verplichting een AMvB vast te stellen over de taalvaardigheidsnorm (Dossier 35282)
Amendement van het lid Van der Molen over een voorhangprocedure en de verplichting een AMvB vast te stellen over de taalvaardigheidsnorm Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Molen over gelijkloop van toestemming en accreditatie (Dossier 35282)
Amendement van het lid Van der Molen over gelijkloop van toestemming en accreditatie Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 5.6a, zesde lid, «wordt voor onbepaalde tijd verleend» vervangen door «is geldig tot aan het moment waarop de eerstvolgende accreditatiebeoordeling, bedoeld in artikel 5.11 of 5.16 plaatsvindt». ...

Motie van het lid Van der Molen over het begrip "meerwaarde" concreet uitwerken (Dossier 35282)
Motie van het lid Van der Molen over het begrip "meerwaarde" concreet uitwerken Motie beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid de term «noodzaak» vervangen wordt door de term «meerwaarde»; overwegende dat hierdoor bij velen zorgen zijn ontstaan of dit niet juist betekent dat er meer volledig Engelstalige opleidingen komen in plaats van een strengere naleving van de wet; constaterende dat het begrip «meerwaarde» nog uitgewerkt dient te worden en dat het uitwerken van het begrip «meerwaarde» essentieel is voor een goede uitvoering van deze wet in de praktijk en het daarmee nodig is dat de AMvB met voorhangprocedure door beide Kamers behandeld kan zijn voor maart 2021; van mening dat in deze uitwerking duidelijk moet worden hoe verengelsing tegen wordt gegaan, waarbij in ieder geval internationaal onderzoek, vanwege de vanzelfsprekendheid dat onderzoek in een internationale context plaatsvindt, geen voldoende onderbouwing kan vormen voor de invulling van het begrip «meerwaarde»; verzoekt de regering, om het criterium «meerwaarde» concreet uit te werken en hierbij te onderbouwen hoe deze voldoende kritisch is om hiermee onnodige verengelsing tegen te gaan, en dit uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering (Dossier 35282)
Wijzigingen voorgesteld door de regering Wijzigingen voorgesteld door de regering beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 63 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING Ontvangen 18 december 2019 Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 17 december aangebrachte wijzigingen, wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel Ea, wordt in het voorgestelde artikel 5.7, eerste lid, onderdeel g, «zesde lid» vervangen door «de regels, bedoeld in het zesde lid». ...

Nota van wijziging (Dossier 35282)
Nota van wijziging Nota van wijziging beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2010 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt als volgt te luiden: A Aan artikel 1.1 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel cc door een puntkomma, drie nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: dd. traject: programma binnen een opleiding waarvan de studielast en de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij de beëindiging van de opleiding moet hebben verworven, gelijk zijn aan die van de opleiding; ee. anderstalig traject: traject dat wordt verzorgd in een andere taal dan het Nederlands voor het gehele traject dan wel een deel van het traject dat overeenkomst met ten minste twee derde deel van het totaal aantal studiepunten van de opleiding; ff. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over afspraken over instellingscollegegeld (Dossier 35282)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over afspraken over instellingscollegegeld Motie beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet-EER-studenten relatief veel instellingscollegegeld betalen dat ten gunste komt aan de onderwijsinstellingen; van mening dat deze financiële opbrengsten nooit een doel op zichzelf mogen zijn; verzoekt de regering, afspraken te maken met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat de meerwaarde, boven op de kostprijs, van het instellingscollegegeld ten goede komt aan de bestedingscategorieën die ook gelden voor de studievoorschotmiddelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over nadere afspraken over studentmobiliteit (Dossier 35282)
Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over nadere afspraken over studentmobiliteit Motie beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de sociaaleconomische Raad wijst op een mogelijk disproportionele belasting op het budget van ons onderwijssysteem door EU-studenten die in Nederland een opleiding volgen die weinig toegevoegde waarde heeft voor onze economie, dan wel uit landen komen met een lage stay rate; constaterende dat het Kroatische voorzitterschap, dat per 1 januari 2020 start, extra aandacht wil geven aan brain circulation; verzoekt de regering, actief op zoek te gaan naar gelijkgestemde landen, om in Europa mogelijkheden te verkennen om tot nadere afspraken rond studentmobiliteit te komen, en de Europese Commissie aan te sporen om tot voorstellen te komen, en hierover in het voorjaar van 2020 een terugkoppeling te geven aan de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over afzien van een minimumtarief voor instellingscollegeld (Dossier 35282)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over afzien van een minimumtarief voor instellingscollegeld Motie beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om een nieuw minimumtarief vast te stellen voor het instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten; overwegende dat hierdoor het instellingscollegegeld van niet-EER-studenten over de linie zal toenemen, waardoor de toegankelijkheid van studenten uit lage-inkomenslanden die in Nederland studeren wordt beperkt; overwegende dat onderwijs aan studenten uit lage-inkomenslanden effectief bijdraagt aan het verder verspreiden van welvaart, welzijn en welbevinden in landen waar dat geen vanzelfsprekendheid is; verzoekt de regering, om van een minimumtarief af te zien zodat onderwijsinstellingen zelf uitzonderingen kunnen maken voor het instellingscollegegeld voor studenten uit lage-inkomenslanden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Paternotte over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus (Dossier 35282)
Amendement van het lid Paternotte over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel P, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten (Dossier 35282)
Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 58 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Ontvangen 17 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: In het nader gewijzigde amendement van de leden Futselaar en Paternotte (stuk nr. ...

Motie van de leden Paternotte en Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten (Dossier 35282)
Motie van de leden Paternotte en Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten Motie beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN PAETERNOTTE EN WIERSMA Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de brexit tot grote onzekerheid in het hoger onderwijs en de wetenschap leidt; overwegende dat de nauwe Brits-Nederlandse samenwerking van grote waarde is voor de uitwisseling van studenten en onderzoekers en het de wetenschappelijke ontwikkeling versnelt; verzoekt de regering, samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten te inventariseren en actief te bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...