Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag en nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Aruba, Curaçao, respectievelijk Sint Maarten (Dossier 35099-(R2114))
Nota naar aanleiding van het verslag en nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Aruba, Curaçao, respectievelijk Sint Maarten Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG EN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE STATEN VAN ARUBA, CURAÇAO, RESPECTIEVELIJK SINT MAARTEN Ontvangen 26 juni 2019 1. ...

Amendement van de leden Özütok en Diertens over de mogelijkheid in een geschil te voorzien via mediation (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van de leden Özütok en Diertens over de mogelijkheid in een geschil te voorzien via mediation Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN DIERTENS Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Dossier 35099-(R2114))
Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen en het lid Diertens ter vervanging van nr. 19 over het vragen van de Afdeling advisering als er is afgeweken (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen en het lid Diertens ter vervanging van nr. 19 over het vragen van de Afdeling advisering als er is afgeweken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 24 AMENDEMENT VAN BIJZONDERE GEDELEGEERDE THIJSEN EN HET LID DIERTENS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191 Ontvangen 4 juli 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8a Indien de raad van ministers van het Koninkrijk naar het oordeel van een bij het geschil betrokken land ten onrechte afwijkt van het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en de Gevolmachtigde Minister van dit land daartoe binnen een week na de bekendmaking van het besluit van de raad van Ministers verzoekt, wordt de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gevraagd om een oordeel of de raad van Ministers in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat sprake was van een in artikel 8 genoemde uitzondering en dat de belangen van het in het geschil betrokken land zo min mogelijk geschaad zijn. ...

Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over bindende geschilbeslechting bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over bindende geschilbeslechting bij de Afdeling bestuursrechtspraak Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 15 AMENDEMENT VAN BIJZONDERE GEDELEGEERDE THIJSEN C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop over minder beoordelingsruimte bij afwijking van het oordeel van de Afdeling Advisering (Dossier 35099-(R2114))
Amendement van het lid Bisschop over minder beoordelingsruimte bij afwijking van het oordeel van de Afdeling Advisering Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 8 wordt «, tenzij» vervangen door «voor zover dit oordeel uitsluitend is gebaseerd op rechtmatigheidsgronden en in overige gevallen uitsluitend indien zeer». ...

Gewijzigd amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. ter vervanging van nr. 20 over een nieuwe Afdeling Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State (Dossier 35099-(R2114))
Gewijzigd amendement van de bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. ter vervanging van nr. 20 over een nieuwe Afdeling Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN BIJZONDERE GEDELEGEERDE THIJSEN C.S. ...

Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Dossier 35099-(R2114))
Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2019 Tijdens de plenaire behandeling van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen, op 4 juli jl. ...

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Raad van State van het Koninkrijk inzake het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen (Dossier 35099-(R2114))
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Raad van State van het Koninkrijk inzake het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen Brief Presidium bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 6 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 14 februari 2019 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties bij brief van 31 januari 2019 om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35099-(R2114))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk inzake Rijkswet Koninkrijksgeschillen (Dossier 35099-(R2114))
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk inzake Rijkswet Koninkrijksgeschillen Voorlichting Afdeling advisering Raad van State bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 10 VOORLICHTING VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 mei 2019 Bij brief van 20 februari 2019 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gevraagd haar van voorlichting te dienen over het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen. 1. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 35099-(R2114))
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Op 1 juni jl. stond de plenaire behandeling van het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen (Kamerstuk 35 099 (R2114)) in de Eerste Kamer geagendeerd. ...

Verslag van de Staten van Aruba (Dossier 35099-(R2114))
Verslag van de Staten van Aruba Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 8 VERSLAG VAN DE STATEN VAN ARUBA Vastgesteld 4 maart 2019 De in de Staten aanwezige fracties van de MEP, AVP, POR, en RED hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35099-(R2114))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35099-(R2114))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 23 augustus 2017 en het nader rapport d.d. 27 november 2018, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Algemene Zaken. ...

Nota van wijziging (Dossier 35099-(R2114))
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 juni 2019 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10a Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstukken 33 328) tot wet is of wordt verheven en artikel 9.2 van die wet in werking treedt, wordt deze rijkswet als volgt gewijzigd: 1. ...

Verslag (Dossier 35099-(R2114))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 11 VERSLAG Vastgesteld 6 juni 2019 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35099-(R2114))
Verslag van de Staten van Curaçao Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 20 maart 2019 De in de Staten van Curaçao aanwezige fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35099-(R2114))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). ...

Verslag van de Staten van Sint Maarten (Dossier 35099-(R2114))
Verslag van de Staten van Sint Maarten Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht Nr. 7 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN Vastgesteld 25 februari 2019 De in de Staten van Sint Maarten aanwezige fracties hebben kennis genomen van het voorstel van de Rijkswet. ...