Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat ook de artikelen 21, 22 en 23 van de Opvangrichtlijn worden geïmplementeerd (Dossier 34088)
Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat ook de artikelen 21, 22 en 23 van de Opvangrichtlijn worden ge├»mplementeerd Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) immigratie migratie en integratie Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ...

Amendement van het lid Oskam waarmee het voorgestelde artikel 83a over het volledige en ex nunc onderzoek naar de feitelijke en juridische gronden vervalt. (Dossier 34088)
Amendement van het lid Oskam waarmee het voorgestelde artikel 83a over het volledige en ex nunc onderzoek naar de feitelijke en juridische gronden vervalt. ...

Amendement van de leden Kuiken en Azmani waarmee de ex nunc toets in asielzaken wordt uitgebreid tot het beoordelen van in beroep nieuw aangevoerde asielmotieven (Dossier 34088)
Amendement van de leden Kuiken en Azmani waarmee de ex nunc toets in asielzaken wordt uitgebreid tot het beoordelen van in beroep nieuw aangevoerde asielmotieven Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIKEN EN AZMANI Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel W een onderdeel ingevoegd, luidende: Wa Aan artikel 83 wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat een recht op medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging van, of ernstige schade bij, de vreemdeling in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd (Dossier 34088)
Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat een recht op medisch onderzoek naar aanwijzingen van vroegere vervolging van, of ernstige schade bij, de vreemdeling in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel M een onderdeel ingevoegd, luidende: Ma Na artikel 41 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 41a 1. ...

Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat dat de minister een aanvraag niet louter onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing kan afwijzen indien de door de vreemdeling bij de aanvraag aangevoerde elementen en bevindingen grond bieden voor het vermoeden dat sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden die hieraan in de weg staan (Dossier 34088)
Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat dat de minister een aanvraag niet louter onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing kan afwijzen indien de door de vreemdeling bij de aanvraag aangevoerde elementen en bevindingen grond bieden voor het vermoeden dat sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden die hieraan in de weg staan Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN KUIKEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel J, wordt artikel 31 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee minderjarige vreemdelingen niet in vreemdelingendetentie worden geplaatst (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee minderjarige vreemdelingen niet in vreemdelingendetentie worden geplaatst Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel T, wordt in artikel 59c, eerste lid, na «een vreemdeling» ingevoegd: , niet zijnde een minderjarige,. ...

Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat een bewijsvoorlichtingsplicht wordt vastgelegd in de Vreemdelingenwet (Dossier 34088)
Amendement van de leden Schouw en Kuiken dat regelt dat een bewijsvoorlichtingsplicht wordt vastgelegd in de Vreemdelingenwet Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUW EN KUIKEN Ontvangen 13 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee aan het besluit tot grensdetentie een individuele beoordeling vooraf gaat (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee aan het besluit tot grensdetentie een individuele beoordeling vooraf gaat Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na «kan eveneens» ingevoegd: , na een individuele toetsing waarbij de mogelijkheid van toepassing van minder dwingende maatregelen wordt overwogen,. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee ook de artikelen 21, 22 en 23 uit de Opvangrichtlijn geimplementeerd worden (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee ook de artikelen 21, 22 en 23 uit de Opvangrichtlijn geimplementeerd worden Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ...

Amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt (Dossier 34088)
Amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AZMANI EN KUIKEN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel X, wordt artikel 83a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee de mogelijkheid tot het in behandeling nemen van een aanvraag mogelijk blijft, ook als een andere lidstaat ingevolge de Dublinverordening daarvoor verantwoordelijk is (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee de mogelijkheid tot het in behandeling nemen van een aanvraag mogelijk blijft, ook als een andere lidstaat ingevolge de Dublinverordening daarvoor verantwoordelijk is Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel I, wordt in het eerste lid van artikel 30, na «in artikel 28 wordt» een zinsnede toegevoegd, luidende: , tenzij redenen van humanitaire aard zich daartegen verzetten,. ...