Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting (Dossier 34068)
Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2016 In het kader van de vaststelling van de begroting van mijn ministerie heb ik de Tweede Kamer bij brief van 20 november jl. ...

Motie van het lid Helder over betalen van de eigen bijdrage uit het verdiende arbeidsloon (Dossier 34068)
Motie van het lid Helder over betalen van de eigen bijdrage uit het verdiende arbeidsloon Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gedetineerden (verplicht) arbeid in de penitentiaire inrichting verrichten; constaterende dat de uitbetaling voor deze verrichte penitentiaire arbeid wekelijks plaatsvindt; overwegende dat gevangenen in de gevangenis, mede ter voorbereiding van het leven na detentie, dienen te werken om hiermee te kunnen voorzien in de kosten van huisvesting, net als mensen die niet in de gevangenis terecht zijn gekomen in de regel werken om in de kosten van huisvesting te kunnen voorzien; verzoekt de regering, te regelen dat gedetineerden met (een deel van) het verdiende arbeidsloon bijdragen aan de kosten van hun detentie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Kooiman en Oskam (t.v.v. 34068, nr. 14) over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen (Dossier 34068)
Gewijzigde motie van de leden Kooiman en Oskam (t.v.v. 34068, nr. 14) over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen Motie (gewijzigd/nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN OSKAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14 Voorgesteld 23 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanbesteding van arbeid in detentie wegens de kosten ertoe leidt dat penitentiaire inrichtingen opdrachten mislopen van bedrijven in de eigen omgeving; overwegende dat de producten die in detentie worden gemaakt op grotere schaal en laagdrempeliger te koop aangeboden moeten kunnen worden; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze penitentiaire inrichtingen meer mogelijkheden krijgen om opdrachtgevers in de eigen omgeving te contracteren; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken of het mogelijk is dat producten die in het kader van In-Made worden gemaakt grootschaliger én laagdrempeliger te koop aangeboden kunnen worden aan onder andere particulieren, bedrijven en (overheids)instanties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Helder over de eigen bijdrage voor levenslanggestraften (Dossier 34068)
Motie van het lid Helder over de eigen bijdrage voor levenslanggestraften Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de eigen bijdrage die aan gedetineerden wordt opgelegd vanwege het verblijf in een justitiële inrichting, pas na afloop van de detentie zal worden geïnd; constaterende dat hierdoor levenslanggestraften hun eigen bijdrage niet zullen voldoen, aangezien zij in beginsel de gevangenis niet meer zullen verlaten; van mening dat voor levenslanggestraften geen uitzondering dient te worden gemaakt waar het de kosten van verblijf in een justitiële inrichting betreft; verzoekt de regering, maatregelen te treffen zodat ook levenslanggestraften hun eigen bijdrage voor de kosten van detentie moeten voldoen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg en bijdrage kosten verblijf (Dossier 34068)
Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg en bijdrage kosten verblijf Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID REBEL Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in artikel 7a, tweede lid, na «gedetineerden in vreemdelingenbewaring» ingevoegd: en gedetineerden in een inrichting voor stelselmatige daders. ...

Motie van het lid Kooiman over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen (Dossier 34068)
Motie van het lid Kooiman over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanbesteding van arbeid in detentie wegens de kosten ertoe leidt dat penitentiaire inrichtingen opdrachten mislopen van bedrijven in de eigen omgeving; overwegende dat de producten die in detentie worden gemaakt op grotere schaal en laagdrempeliger te koop aangeboden moeten kunnen worden; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze penitentiaire inrichtingen meer mogelijkheden krijgen om opdrachtgevers in de eigen omgeving te contracteren; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken of het mogelijk is dat producten die in het kader van In-Made worden gemaakt grootschaliger én laagdrempeliger te koop aangeboden kunnen worden aan onder andere particulieren, bedrijven en (overheids)instanties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Helder over de bijdrage al tijdens de detentie innen (Dossier 34068)
Motie van het lid Helder over de bijdrage al tijdens de detentie innen Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gedetineerden een betalingsplicht voor hun eigen bijdrage aan detentie hebben na afloop van de detentie; overwegende dat mensen die niet in detentie zitten ook maandelijks aan hun betalingsverplichtingen dienen te voldoen; verzoekt de regering, maatregelen te treffen om de vermogenspositie van gedetineerden niet na afloop van detentie maar bij binnenkomst in de justitiële inrichting te bekijken; verzoekt de regering tevens, maatregelen te treffen om de eigen bijdrage aan detentie niet na afloop van de detentie, maar in maandelijkse termijnen te innen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 34068)
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Amendement van het lid Helder dat regelt dat de (maximale) (ouder)bijdrage (per detentieperiode) in de kosten van het verblijf in een inrichting door gedetineerden, ter beschikking gestelden en jeugdigen bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het belastbare inkomen (Dossier 34068)
Amendement van het lid Helder dat regelt dat de (maximale) (ouder)bijdrage (per detentieperiode) in de kosten van het verblijf in een inrichting door gedetineerden, ter beschikking gestelden en jeugdigen bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het belastbare inkomen Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt artikel 7b als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34068)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In Artikel II, artikel 10a, wordt «Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten» vervangen door: Wet langdurige zorg. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34068)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 maart 2015 Algemene inleiding Ik heb met belangstelling kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft uitgebracht. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34068)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Verslag (Dossier 34068)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 28 januari 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34068)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34068)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 juli 2014 en het nader rapport d.d. 22 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Voorstel van wet (Dossier 34068)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...