Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 34067)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Motie van het lid Helder over cumulatie van eigen bijdragen bij meerdere strafbare feiten (Dossier 34067)
Motie van het lid Helder over cumulatie van eigen bijdragen bij meerdere strafbare feiten Motie recht strafrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit wetsvoorstel bepaalt dat indien iemand in dezelfde procedure voor meerdere strafbare feiten wordt veroordeeld, hij of zij slechts eenmaal de bijdrage voor de kosten van de strafprocedure hoeft te betalen; constaterende dat het doel van het wetsvoorstel is de bestrijding van de hoge kosten van opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en de zorg voor slachtoffers van die strafbare feiten, en de plegers van strafbare feiten te laten bijdragen aan de kosten van de strafvordering; overwegende dat het slechts eenmaal laten betalen van de bijdrage door iemand die in dezelfde procedure voor meerdere strafbare feiten wordt veroordeeld met dit doel in strijd is, omdat er weliswaar maar één strafprocedure wordt gevoerd, maar de kosten van bijvoorbeeld de politie en het NFI in het kader van de opsporing wel per zaak/apart worden gemaakt; verzoekt de regering om, de eigen bijdrage te laten cumuleren indien iemand in dezelfde procedure voor meerdere strafbare feiten wordt veroordeeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Helder dat regelt dat bij de vaststelling van de hoogte van de bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg van de gewezen verdachte rekening wordt gehouden met zijn belastbare inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen (Dossier 34067)
Amendement van het lid Helder dat regelt dat bij de vaststelling van de hoogte van de bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg van de gewezen verdachte rekening wordt gehouden met zijn belastbare inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen Amendement recht strafrecht Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 592d, tweede lid, in de eerste volzin voor de punt aan het slot ingevoegd:, waarbij rekening wordt gehouden met het belastbare inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen van de bijdrageplichtige. ...

Motie van het lid Helder over omstandigheden die niets met de strafbare feiten te maken hebben (Dossier 34067)
Motie van het lid Helder over omstandigheden die niets met de strafbare feiten te maken hebben Motie recht strafrecht Nr. 14 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rechter bij strafoplegging rekening mag houden met alle omstandigheden van het geval, zelfs als deze omstandigheden in geen enkel verband staan tot het strafbare feit, zoals een bijdrage aan het strafproces die wordt opgelegd; constaterende dat de strafrechter bij de oplegging van de straf en de bepaling van de strafmaat kan laten meewegen dat de veroordeelde een bijdrage verschuldigd zal zijn, waardoor de kans bestaat dat een lagere geldboete zal worden opgelegd in de gevallen waarin een geldboete als straf zal worden opgelegd; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat omstandigheden die niets met het strafbare feit te maken hebben en onder de verantwoordelijkheid van de dader vallen, buiten beschouwing blijven van de omstandigheden van het geval, in die zin dat zij niet kunnen leiden tot een lagere straf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg en bijdrage kosten verblijf (Dossier 34067)
Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg en bijdrage kosten verblijf Brief regering recht strafrecht Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2015 Op 7 april jl. vond de eerste termijn van de kant van Uw Kamer van de behandeling van de wetsvoorstellen bijdrage kosten strafvordering en slachtofferzorg (Kamerstuk 34 067) en de bijdrage kosten voor verblijf in een justitiële inrichting (Kamerstuk 34 068) plaats (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34067)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering recht strafrecht Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2017 Het kabinet heeft bij zijn aantreden besloten tot het doen intrekken van een aantal wetsvoorstellen. ...

Amendement van het lid Helder dat regelt dat de gewezen verdachte die is berecht als jongvolwassene niet langer is uitgezonderd van een bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (Dossier 34067)
Amendement van het lid Helder dat regelt dat de gewezen verdachte die is berecht als jongvolwassene niet langer is uitgezonderd van een bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg Amendement recht strafrecht Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER Ontvangen 18 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 592b, tweede lid, na «Titel VIIIA van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht» ingevoegd: , met uitzondering van de jongvolwassene, bedoeld in artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht,. ...

Impactanalyse ‘bijdrageregelingen veroordeelden’ (Dossier 34067)
Impactanalyse ‘bijdrageregelingen veroordeelden’ Brief regering recht strafrecht Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2015 Bij koninklijke boodschap van 5 november 2014 heb ik bij Uw Kamer aanhangig gemaakt de wetsvoorstellen Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (Kamerstuk 34 067) en Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting (Kamerstuk 34 068). ...

Motie van het lid Helder over betalen van de eigen bijdrage door adolescenten (Dossier 34067)
Motie van het lid Helder over betalen van de eigen bijdrage door adolescenten Motie recht strafrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jeugdigen, zowel minderjarigen als adolescenten, worden uitgezonderd van de plicht tot betaling van een eigen bijdrage; constaterende dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag en de daaruit voortvloeiende gevolgen van hun minderjarige kinderen; constaterende dat adolescenten personen zijn vanaf 18 tot 23 jaar die mogen stemmen, een rijbewijs halen et cetera, en het daarom onbegrijpelijk is dat zij in het kader van dit wetsvoorstel niet op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen in die zin dat ook zij geen strafrechtelijke reactie mogen uitlokken; verzoekt de regering om, te bewerkstelligen dat adolescenten vanaf 18 tot 23 jaar gewoon zelf de bijdrage moeten betalen en voor de minderjarigen te voorzien in een ouderbijdrage, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34067)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 20 maart 2015 Algemene inleiding Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft uitgebracht. ...

Motie van het lid Kooiman over de instelling van afpakkamers bij gerechtshoven (Dossier 34067)
Motie van het lid Kooiman over de instelling van afpakkamers bij gerechtshoven Motie recht strafrecht Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN Voorgesteld 17 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gedurende de hogerberoepfase door het Openbaar Ministerie het nader strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) kan worden ingezet om te kijken of aanvullend vermogensbestanddelen in beslag kunnen worden genomen; overwegende dat afpakken van crimineel verkregen vermogen bij de gerechtshoven nog onvoldoende is uitgegroeid tot een specialisme; constaterende dat het Openbaar Ministerie heeft ervaren dat een aparte ontnemingskamer zoals bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch betekent dat zaken sneller kunnen worden aangebracht en dus sneller een nader SFO kan worden ingesteld; verzoekt de regering, met Openbaar Ministerie en Raad voor de rechtspraak in gesprek te gaan over de mogelijkheid om speciale afpakkamers bij de gerechtshoven in te stellen, en de Kamer te informeren over de uitkomst hiervan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 34067)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34067)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Verslag (Dossier 34067)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 27 januari 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34067)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 maart 2015 Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34067)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34067)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 juli 2014 en het nader rapport d.d. 22 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...