Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 6 over het beschermen van het medisch beroepsgeheim (Dossier 33980)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 6 over het beschermen van het medisch beroepsgeheim Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Volp en Bruins Slot over het bij of krachtens AMvB stellen van regels over de materiële controle (Dossier 33980)
Amendement van de leden Volp en Bruins Slot over het bij of krachtens AMvB stellen van regels over de materiële controle Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOLP EN BRUINS SLOT Ontvangen 8 september 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel W, derde onderdeel, wordt artikel 68a, derde lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het beschermen van het medisch beroepsgeheim (Dossier 33980)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het beschermen van het medisch beroepsgeheim Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 10 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel L, onderdeel 3, vervalt. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33980)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel X, wordt in de tekst van artikel 68b de zinsnede «artikel 68a, derde en vijfde lid,» vervangen door: artikel 68a, derde of vijfde lid,. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier (Dossier 33980)
Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 33980)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, onder 4, onderdeel s, onder 1°, wordt «voor de toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: voor de toepassing van de Wet langdurige zorg. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs (Dossier 33980)
Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Dossier 33980)
Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2016 In uw brief van 16 juni 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 161) vraagt u mij te duiden hoe het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel zich verhoudt tot de in mijn brief van 15 juni jongstleden opgenomen passage (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 161), te weten: «Ik heb aangegeven samen met de KNMG en in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Inspectie SZW (I-SZW), de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie alternatieven (in plaats van wetswijziging) te verkennen op basis van ervaringen en kennis uit de opsporingspraktijk. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 7 over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe inzagebevoegdheden krijgen (Dossier 33980)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 7 over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe inzagebevoegdheden krijgen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 8 september 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, onderdeel 4, wordt in onderdeel w «, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens» vervangen door: , niet zijnde medische of strafrechtelijke persoonsgegevens. ...

Privacywaarborgen materiële controle (Dossier 33980)
Privacywaarborgen materiële controle Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2016 Inleiding Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 21, items 2 en 7) heb ik naar aanleiding van de (aangehouden) motie Dijkstra en Bergkamp (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 63) toegezegd voor uw Kamer op een rijtje te zetten hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed ter bewaking van de privacy van de verzekerde. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33980)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De puntkomma aan het slot van artikel I, onderdeel B, onder 1, wordt vervangen door een punt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33980)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21 september 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" (Dossier 33980)
Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2016 De Patiëntenfederatie (NPCF) heeft gisteren het deelrapport medische gegevens en zorgverzekeraars gepubliceerd. ...

Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Dossier 33980)
Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 Hierbij reageer ik op de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 mei jl. inzake de intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980). ...

Amendement van de leden Bruins Slot en Volp over het bij of krachtens amvb regelen van verstrekking van persoonsgegevens door de Nza (Dossier 33980)
Amendement van de leden Bruins Slot en Volp over het bij of krachtens amvb regelen van verstrekking van persoonsgegevens door de Nza Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VOLP Ontvangen 8 september 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel U als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Klever ter vervanging van nr. 18 over het informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier (Dossier 33980)
Gewijzigd amendement van het lid Klever ter vervanging van nr. 18 over het informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18 Ontvangen 13 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur (Dossier 33980)
Motie van het lid Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur Motie economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 24 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 8 september 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat medisch adviseurs of onder hun verantwoordelijkheid werkende personen op basis van de wet als ultimum remedium inzicht hebben in de medische gegevens van een verzekerde; van mening dat een medisch adviseur niet meer informatie aan een zorgverzekeraar verstrekt dan proportioneel of noodzakelijk is; verzoekt de regering, in de regeling op basis van artikel 68a, derde en vijfde lid, en artikel 68b, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg te regelen dat de conclusie en de onderbouwing van de conclusie door de medisch adviseur niet meer informatie bevatten dan noodzakelijk is en dat de beoordeling enkel is aangewezen in het kader van de bestrijding van fraude, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe bevoegdheden krijgen tot inzage in de medische persoonsgegevens van verzekerden (Dossier 33980)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe bevoegdheden krijgen tot inzage in de medische persoonsgegevens van verzekerden Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 17 oktober 2014 De ondergetekenden stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, onderdeel 4, wordt in onderdeel w de zinsnede «, waaronder medische en strafrechtelijke persoonsgegevens» vervangen door: , niet zijnde medische of strafrechtelijke persoonsgegevens. ...

Verslag (Dossier 33980)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33980)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2019 Bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 is het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 33 980, nrs. 1–2). ...