Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

69 resultaten

Motie van het lid Leijten over de functiewaardering gezondheidszorg (Dossier 33127)
Motie van het lid Leijten over de functiewaardering gezondheidszorg Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 48 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de huishoudelijke verzorging medewerkers geconfronteerd zijn met functie-uitholling en lagere inschaling in de functiewaardering gezondheidszorg (fwg); van mening dat bij de overheveling van de AWBZ-functie begeleiding niet eenzelfde uitholling van functies en lagere inschaling van de fwg mag plaatsvinden; verzoekt de regering, de gemeenten te informeren over de opbouw van de functiewaardering gezondheidszorg en hen te verzoeken, deze te respecteren bij het opdrachtgeverschap voor de nieuwe taak begeleiding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo (Dossier 33127)
Amendement van de leden Wolbert en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 2 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IX, eerste lid, onderdeel a, wordt na «of zwaar probleemgedrag vertoont» ingevoegd: , tenzij die begeleiding betrekking heeft op palliatieve zorg. ...

Amendement van het lid Voortman over het moment van inwerkingtreding (Dossier 33127)
Amendement van het lid Voortman over het moment van inwerkingtreding Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel X, eerste lid, wordt «na 2012» vervangen door: na 2013. ...

Amendement van het lid Leijten over het doen van een specifieke uitkering ten aanzien van de gedecentraliseerde delen uit de Wmo (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het doen van een specifieke uitkering ten aanzien van de gedecentraliseerde delen uit de Wmo Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 17 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel G, een onderdeel toegevoegd, luidende: Ga Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 20a 1. ...

Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Dossier 33127)
Resultaten van het overleg met de VNG met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2012 Op 4 en 5 april debatteer ik met uw Kamer over mijn voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33127)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen20 maart 2012 Inhoudsopgave I ALGEMEEN DEEL 1       1 Algemeen 1 2. ...

Amendement van het lid Leijten over het recht op compensatie en een zorgplicht voor het college van B&W (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het recht op compensatie en een zorgplicht voor het college van B&W Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 3 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3a Ieder persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5° en 6° die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie, heeft recht op compensatie van die beperkingen door het college van burgemeester en wethouders. ...

Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel (Dossier 33127)
Informatie met betrekking tot de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de decentralisatie van begeleiding op 5 april jl. ...

Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2012 Hierbij gaat een reactie van de regering op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 1. ...

Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de prestatie kortdurend verblijf (Dossier 33127)
Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de prestatie kortdurend verblijf Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het accent van de zorg van kortdurend verblijf op verblijf ligt; constaterende dat het doel van kortdurend verblijf het overnemen is van permanent toezicht op de verzekerde ter ontlasting van de gebruikelijke zorger of mantelzorger; constaterende dat er een breed draagvlak is om voor de prestatie kortdurend verblijf een integraal tarief in te voeren; overwegende dat voor cliënten die recht hebben op de functie kort verblijf niet is vastgelegd dat zij een intramurale zorgbehoefte hebben, terwijl zij deze behoefte wel hebben; verzoekt de regering, de beleidsregel Indicatiestelling AWBZ aan te passen en voor de prestatie kortdurend verblijf een integraal tarief in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Dossier 33127)
Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 Onder verwijzing naar uw brief van 20 december jl., waarin u mij laat weten dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (33 127) van uw lijst van controversiële onderwerpen is afgevoerd, breng ik graag het volgende onder uw aandacht. ...

Amendement van het lid Leijten over het invoeren van een basistarief voor begeleiding (Dossier 33127)
Amendement van het lid Leijten over het invoeren van een basistarief voor begeleiding Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 5 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende: Ga Voor artikel 22 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 8b. ...

Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert over zintuiglijk gehandicapten (Dossier 33127)
Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert over zintuiglijk gehandicapten Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN WOLBERT Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal zintuiglijk gehandicapten met specialistische begeleiding zodanig klein is dat het voor gemeenten lastig is om een goed aanbod te contracteren; constaterende dat het aanbod voor deze doelgroep door een beperkt aantal aanbieders, die regio-overstijgende en veelal landelijke functies vervullen, wordt aangeboden; overwegende dat ook op andere terreinen landelijke afspraken worden gemaakt voor specialistische begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten, zo is er bijvoorbeeld in het onderwijs sprake van een aparte landelijke budgetbekostiging en wordt de doventolkvoorziening bij één zorgkantoor ondergebracht; verzoekt de regering, een beperkt aantal gemeenten de regie te geven rondom het opzetten, beheren en uitvoeren van specialistische begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten voor het gehele land, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de modelverordening Wmo (Dossier 33127)
Motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de modelverordening Wmo Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 50 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, wanneer in de zorgsituatie is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, dit niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot verblijf; constaterende dat dit alleen wordt vastgesteld voor kinderen onder de 18 jaar; overwegende dat de cliënten automatisch onder de AWBZ en de daarbij horende zorgzwaartepakketten vallen wanneer zij 18 jaar worden; van mening dat deze ongelijkheid niet in het belang is van deze cliënten; verzoekt de regering, in overleg met de VNG in de modelverordening Wmo de begeleiding van cliënten waarvan is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, op te nemen en op een verantwoorde wijze te borgen, waarbij er voor deze cliënten geen verschil is van begeleiding onder de Wmo en de AWBZ, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving (Dossier 33127)
Motie van de leden Van der Staaij en Wiegman-van Meppelen Scheppink over recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 5 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 4 van de Wmo bij het bepalen van voorzieningen rekening dient te houden met de persoonskenmerken en behoeften van de personen die voor ondersteuning in aanmerking komen; overwegende dat dit met zich brengt dat ook rekening moet worden gehouden met de wensen van de cliënten voor zorg die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging, culturele achtergrond en hun eigen specifieke beperkingen en juist ook mogelijkheden; overwegende dat het bieden van keuzevrijheid voor aanbieders die in staat zijn hun ondersteuningsaanbod hierop af te stemmen ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen; verzoekt de regering daarom, de gemeenten, onder verwijzing naar de compensatieplicht, actief het belang onder de aandacht te brengen van het contracteren van een breed scala aan aanbieders, waaronder identiteitsgebonden aanbieders, zodat recht wordt gedaan aan de pluriformiteit van de samenleving; verzoekt de regering voorts, te bevorderen dat in de gemeentelijke verordeningen het belang van keuzevrijheid voor alle cliënten wordt verankerd, door het hanteren van flexibele instrumenten, zoals het persoonsvolgend budget, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het door de gemeenten bevorderen van het bewustzijn omtrent en het rekening houden met de pluriformiteit van de samenleving, door de derden die de maatschappelijke ondersteuning verlenen (Dossier 33127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het door de gemeenten bevorderen van het bewustzijn omtrent en het rekening houden met de pluriformiteit van de samenleving, door de derden die de maatschappelijke ondersteuning verlenen Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille ter vervanging van nr. 35 over een goede informatievoorziening (Dossier 33127)
Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille ter vervanging van nr. 35 over een goede informatievoorziening Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nota van wijziging (Dossier 33127)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Venrooy-Van Ark over een goede informatievoorziening (Dossier 33127)
Amendement van het lid Venrooy-Van Ark over een goede informatievoorziening Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID VENROOY-VAN ARK Ontvangen 4 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 6, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Voortman dat de huidige structuur, waarin een persoon kan kiezen tussen een pgb, een vergoeding in natura en een tegemoetkoming, in stand laat (Dossier 33127)
Amendement van het lid Voortman dat de huidige structuur, waarin een persoon kan kiezen tussen een pgb, een vergoeding in natura en een tegemoetkoming, in stand laat Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 16 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...