Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Motie Jasper van Dijk c.s. over uitbreiding van de overgangstermijn naar één jaar (Dossier 32701)
Motie Jasper van Dijk c.s. over uitbreiding van de overgangstermijn naar één jaar Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 22 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie-Karabulut c.s. over een evaluatie (Dossier 32701)
Motie-Karabulut c.s. over een evaluatie Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 16 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Motie Van der Ham c.s. over een evaluatie van het wetgevingsproces rondom de overgangstermijn (Dossier 32701)
Motie Van der Ham c.s. over een evaluatie van het wetgevingsproces rondom de overgangstermijn Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Jasper van Dijk en Peters over vergoeding van de frictiekosten (Dossier 32701)
Motie Jasper van Dijk en Peters over vergoeding van de frictiekosten Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN PETERS Voorgesteld 14 februari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de frictiekosten als gevolg van de intrekking van de WWik, volledig te vergoeden aan de adviserende instelling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Karabulut/Spekman over een alternatieve regeling (Dossier 32701)
Motie-Karabulut/Spekman over een alternatieve regeling Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN SPEKMAN Voorgesteld 12 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering gericht beleid wenst te voeren om innovatie en ondernemerschap te bevorderen; overwegende, dat de stimulerende elementen van de WWik, zoals de toegestane bijverdiensten, de progressie-eis en de beperkte opname van het aantal maanden uitkering, hun succes hebben bewezen en kunnen worden ingepast in een alternatieve regeling binnen de sociale zekerheid voor alle creatieve startende zelfstandigen die zonder een dergelijke regeling zouden terugvallen op de algemene bijstand; verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om de stimulerende elementen van de WWik onder te brengen in een alternatieve regeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32701)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 juni 2011 1. ...

Amendement van het lid Karabulut over het creëren van overgangsrecht (Dossier 32701)
Amendement van het lid Karabulut over het creëren van overgangsrecht Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 28 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, komt te luiden: ARTIKEL I Artikel 10 van de Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd: A In de aanhef van het eerste lid wordt na «Geen recht op uitkering» toegevoegd: op grond van het bij en krachtens deze wet bepaalde. ...

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag (Dossier 32701)
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 21 september 2011 Algemeen Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van de inbreng van de leden van de fracties van de PvdA en de SP in het tweede nader verslag betreffende bovengenoemd wetsvoorstel. ...

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) (Dossier 32701)
Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2012 Bijgaand doe ik u een afschrift van bijgevoegde brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer toekomen over Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) (Kamerstuk 32 701, nr I)*. ...

Nader verslag (Dossier 32701)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 7 NADER VERSLAG Vastgesteld 22 juni 2011 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag d.d. 6 juni 2011 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet (Dossier 32701)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32701)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32701)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Nader rapport (Dossier 32701)
Nader rapport Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 4 NADER RAPPORT1Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 14 maart 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 32701)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 27 juni 2011 1. ...

Tweede nader verslag (Dossier 32701)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 9 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 9 september 2011 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het nader verslag d.d. 27 juni 2011 besloten tot het uitbrengen van een tweede nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 32701)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 29 april 2011De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie-Karabulut/Peters over de frictiekosten (Dossier 32701)
Motie-Karabulut/Peters over de frictiekosten Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PETERS Voorgesteld 12 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de frictiekosten als gevolg van de intrekking van de WWiK te vergoeden aan de adviserende instelling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Van Hijum over microkrediet en coaching (Dossier 32701)
Motie-Van Hijum over microkrediet en coaching Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM Voorgesteld 12 oktober 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel, dat het beoefenen van kunst van onschatbare waarde is voor een vrije en vitale samenleving; overwegende, dat microkrediet en begeleiding/coaching in de praktijk van belang kunnen zijn voor een succesvolle stap naar zelfstandig ondernemerschap; verzoekt de regering te bevorderen dat gemeenten de beschikbaarheid van private faciliteiten op het gebied van microkrediet en begeleiding/coaching actief bekend maken onder startende zelfstandige kunstenaars, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (n.a.v. motie Peters c.s. (32701, nr. 25)) (Dossier 32701)
Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (n.a.v. motie Peters c.s. (32701, nr. 25)) Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2012 Op 14 februari jl. heeft in de Kamer een VAO plaatsgevonden over de Handelingen II 2011/12, nr. 53, behandeling verslag algemeen overleg over de tijdelijke regeling uitkering aan voormalige WWIK-gerechtigden. ...