Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Amendement van de leden Pechtold en Koser Kaya over het laten vervallen van de grens van € 75000,- (Dossier 31862)
Amendement van de leden Pechtold en Koser Kaya over het laten vervallen van de grens van € 75000,- Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 17AMENDEMENT VAN DE LEDEN PECHTOLD EN KOSER KAYAOntvangen 2 februari 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn de considerans vervalt «voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hoger».IIIn artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 685a, eerste lid, de zinsnede «indien het jaarsalaris gelijk is aan of hoger dan € 75 000».IIIIn artikel I, onderdeel B, vervalt artikel 685a, vierde lid.ToelichtingDit amendement zorgt ervoor dat de grens van €75 000 komt te vervallen. ...

Amendement van het lid Ulenbelt over het maximeren van de door de rechter toegekende ontbindingsvergoeding op € 300.000 (Dossier 31862)
Amendement van het lid Ulenbelt over het maximeren van de door de rechter toegekende ontbindingsvergoeding op € 300.000 Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 15AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELTOntvangen 2 februari 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn de considerans vervalt «voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger».IIIn artikel I, onderdeel B, wordt artikel 685a als volgt gewijzigd:1. ...

Reactie op amendement op stuk nummer 16 bij wetsvoorstel 31 862 (volgens het amendement dient de rechter bij het bepalen van de ontslagvergoeding expliciet rekening te houden met de verrichte scholingsinspanningen) (Dossier 31862)
Reactie op amendement op stuk nummer 16 bij wetsvoorstel 31 862 (volgens het amendement dient de rechter bij het bepalen van de ontslagvergoeding expliciet rekening te houden met de verrichte scholingsinspanningen) Brief regering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 februari 2010Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger (31 862), is mij verzocht aan uw Kamer een brief te sturen waarin ik mijn oordeel geef over het door het lid Van Hijum ingediende amendement op stuk nummer 16 en hoe ik om wil gaan met het verzoek om de Raad van State advies te vragen over dat amendement.Ingevolge het door de heer Van Hijum ingediende amendement op stuk nummer 16 dient de rechter bij het bepalen van de ontslagvergoeding expliciet rekening te houden met de verrichte scholingsinspanningen. ...

Nota van wijziging (Dossier 31862)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 11NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 9 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Reactie op verzoek Van der Ham om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld “Iedereen een ontslagvergoeding" (Dossier 31862)
Reactie op verzoek Van der Ham om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld “Iedereen een ontslagvergoeding" Brief regering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 maart 2009Bij de regeling van werkzaamheden van 10 maart 2009 heeft de heer Van der Ham namens mevrouw Koşer Kaya gevraagd om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld «Iedereen een ontslagvergoeding». ...

Reactie op brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) te Den Haag inzake maximering ontslagvergunning (Dossier 31862)
Reactie op brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) te Den Haag inzake maximering ontslagvergunning Brief regering 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 september 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij een reactie gevraagd op een brief van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger (31 862). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31862)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.Lech13 februari 2009Beatrix ...

Nader verslag (Dossier 31862)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 12NADER VERSLAGVastgesteld 18 november 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag d.d. 9 november 2009 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Vraag en opmerkingen van de leden van de CDA-fractieDe leden van de CDA-fractie danken de regering voor de reeds beantwoorde vragen die in het verslag aan de orde zijn gesteld. ...

Voorstel van wet (Dossier 31862)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Verslag (Dossier 31862)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 9VERSLAGVastgesteld 2 oktober 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Limitering ontbindingsvergoeding (Dossier 31862)
Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Limitering ontbindingsvergoeding Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 10NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 9 november 2009InleidingDe leden van de fracties van CDA, PvdA, SP, VVD en ChristenUnie hebben een aantal vragen gesteld over het wetsvoorstel. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31862)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenHet recht betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is in Nederland al enige tijd onderwerp van discussie. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 31862)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 13NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAGOntvangen 8 december 2009De leden van de fracties van CDA, PvdA en SP hebben nog een aantal vragen gesteld. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31862)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 januari 2009 en het nader rapport d.d. 12 februari 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Justitie. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger (Dossier 31862)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger Brief regering ontslag werk Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2013 Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger (wetsvoorstel 31 862). ...

Nota van verbetering (Dossier 31862)
Nota van verbetering Nota van verbetering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 6 maart 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn de aanhef van Artikel I wordt «Boek 7, titel 10» vervangen door: Boek 7, Titel 10.IIIn artikel II wordt in artikel 224 «Artikel 685, lid 8,» vervangen door: Artikel 685 lid 8. ...

Amendement van het lid Ulenbelt over het in de wet opnemen van de kantonrechtersformule (Dossier 31862)
Amendement van het lid Ulenbelt over het in de wet opnemen van de kantonrechtersformule Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 14AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELTOntvangen 2 februari 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel B, komt artikel 685a te luiden:Artikel 685a1. ...

Wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoeding (Dossier 31862)
Wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoeding Brief regering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juli 2009In het interpellatiedebat van 19 maart jongstleden (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

Amendement van het lid Van Hijum ertoe strekkende dat de rechter bij het bepalen van de vergoeding meeweegt in welke mate de werkgever gelegenheid tot scholing heeft gegeven (Dossier 31862)
Amendement van het lid Van Hijum ertoe strekkende dat de rechter bij het bepalen van de vergoeding meeweegt in welke mate de werkgever gelegenheid tot scholing heeft gegeven Amendement organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75 000 of hogernr. 16AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUMOntvangen 2 februari 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 685a, onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:4. ...