Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

30 resultaten

Intrekking inzake de wetsvoorstellen Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31065) en het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28746), welke reeds zijn afgedaan bij de Tweede Kamer (Dossier 28746)
Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief regering; Intrekking inzake de wetsvoorstellen Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31065) en het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28746), welke reeds zijn afgedaan bij de Tweede Kamer Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2011 Zoals ik de voorzitter van de Eerste Kamer bij brief van 5 september 2011 (Kamerstukken I, 2010–2011, 31 065, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement over wegnemen aan de contractsvrijheid van dwingendrecht waar dit leidt tot onwenselijke beperkingen Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 29GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23Ontvangen 15 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt in onderdeel E, onder 1, na «zal worden voldaan» ingevoegd: , of dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk door levering van goederen of op andere wijze kan worden voldaan.IIIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt onderdeel F als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement over onherroepelijke volmachten en beschikkingsbevoegdheid tijdens faillissement en schuldsanering Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 11 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C, een onderdeel ingevoegd, luidende:CaAan artikel 23 wordt een zin toegevoegd, luidende: De eerste volzin mist toepassing indien en voor zover wordt gehandeld krachtens onherroepelijke volmacht als bedoeld in artikel 2:192, vijfde lid Burgerlijk Wetboek en in artikel 7:821, eerste lid Burgerlijk Wetboek.IIIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel E, een onderdeel ingevoegd, luidende:EaAan artikel 296, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: De eerste volzin is niet van toepassing indien en voor zover wordt gehandeld krachtens onherroepelijke volmacht als bedoeld in artikel 192 lid vijf van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 821 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.ToelichtingDe onherroepelijke volmachten bedoeld in artikel 2:192, vijfde lid zoals opgenomen in wetsvoorstel 31 058 en artikel 7:821, eerste lid, zoals opgenomen in wetsvoorstel 28 746 dienen ook tijdens faillissement en toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen te kunnen worden geëffectueerd. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om te voorkomen dat gezamenlijke gebruiksvormen, waarmee geen commerciële doeleinden worden nagestreef, als vennootschap worden aangemerkt Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, komt onderdeel A te luiden:AArtikel 800 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Nader gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 26NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25Ontvangen 8 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om bepalingen te schrappen die de flexibiliteit van de faillissementsregeling beperken Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, komt onderdeel Da als volgt te luiden:DaArtikel 818 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 24AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOKOntvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om bij voortzetting van een onderneming na ontbinding van de OVR een belastingvrijstelling op te nemen voor de verkrijging van de aan de voortzetter geleverde onroerende zaken Kamerstuk belasting burgerlijk recht financiën recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOKOntvangen 8 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In hoofdstuk 4 wordt artikel 5, onderdeel D, als volgt gewijzigd:IIn punt 4 wordt «vereffening of inbreng» vervangen door: vereffening, levering of inbreng.IIPunt 6 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 25GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24Ontvangen 3 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Vijfde nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 17VIJFDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 9 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1.In hoofdstuk 1 (Ministerie van Justitie) worden de volgende wijzigingen aangebracht:a.Artikel 1, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om de noodzaak voor verplichte notariële tussenkomst bij de oprichting en de aanpassing van een OVR te schrappen Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 18AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOKOntvangen 10 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaArtikel 802 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement voor het niet verplicht stellen van een aantal onderwerpen in de notariële akte bij de oprichting van een OVR of CVR Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaIn artikel 802, derde lid, vervalt de tweede volzin, alsmede de zinsnede «en tweede» in de derde volzin.IIIn hoofdstuk 1, artikel 1, onderdeel Ja wordt «en de eerste twee zinnen van artikel 802 lid 3» vervangen door: en de eerste zin van artikel 802 lid 3.ToelichtingBij handhaving van de notariële tussenkomst bij de oprichting van een OVR of CVR is voldoende dat de naam, zetel en doel van de vennootschap worden opgenomen in de akte. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement om de noodzaak voor verplichte notariële tussenkomst bij de oprichting en de aanpassing van een OVR te schrappen Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 20GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18Ontvangen 30 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:AaArtikel 802 lid 1 komt te luiden:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om in de wet te verankeren dat bankzekerheden ongewijzigd blijven voortbestaan wanneer een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt of opgeeft Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOKOntvangen 10 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 1, komt onderdeel Ja te luiden:JaArtikel 832 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek; Vierde Nota van Wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 16VIERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 3 februari 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1.In hoofdstuk 1 (Ministerie van Justitie) worden de volgende wijzigingen aangebracht:a.Na artikel 1, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:DaIn artikel 818, eerste lid, onder b, wordt «of zijn faillissement» vervangen door: , zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.b.Artikel 1, onderdeel E, komt te luiden:EArtikel 821 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Nader verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 14NADER VERSLAGVastgesteld 20 november 2008De vaste commissie voor Justitie1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft na kennisneming van de derde nota van wijziging nog de behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 15NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAGOntvangen 3 februari 2009I. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek; Derde Nota van Wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 13DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 8 september 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In hoofdstuk 4 (Ministerie van Financiën) worden de volgende wijzigingen aangebracht:In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek; Amendement van het lid Weekers Kamerstuk belasting burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERSOntvangen 13 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In hoofdstuk 4, artikel 5, onderdeel E, komt artikel 56 te luiden:Artikel 56Geen overdrachtsbelasting is verschuldigd indien een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, dat bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek, binnen een jaar na dat tijdstip rechtspersoonlijkheid verkrijgt met toepassing van artikel 832 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek; Tweede Nota van Wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 11TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 20 mei 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1. ...