Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsmannr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008De heer Brinkman (PVV) heeft bij de regeling van werkzaamheden van dinsdag 4 november jl. gevraagd naar een brief over de stijging van de ministerssalarissen in het licht van de financiële crisis en «uitlatingen hierover in de media door de PvdA».Mede namens de minister-president bericht ik u daarover als volgt. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Amendement van het lid van Raak Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsmannr. 14AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAKOntvangen 13 januari 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I wordt als volgt gewijzigd:A. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Amendement van het lid van Raak Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsmannr. 15AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAKOntvangen 15 januari 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel Ic wordt vervangen door:Artikel Ic1. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Amendement van het lid van Raak Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsmannr. 10AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAKOntvangen 6 maart 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn de considerans vervalt «de minister-president,».IIArtikel I, onderdeel A, wordt vervangen door:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Derde Nota van Wijziging Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 9DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 30 januari 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel Id, eerste lid, wordt «artikel Ia, eerste lid,» vervangen door: artikel Ic, eerste lid,.IIIn artikel III, eerste lid, wordt «artikel Ia, tweede lid,» vervangen door: artikel Ic, tweede lid,.ToelichtingMet onderhavige nota van wijziging worden twee onjuiste verwijzingen hersteld.De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. ter Horst ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Nader verslag Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsmannr. 11NADER VERSLAGVastgesteld, 19 maart 2008De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft, na kennisneming van enkele nota’s van wijziging met betrekking tot dit wetsvoorstel en hiermee samenhangende wetsvoorstellen, nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsmannr. 12NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAGOntvangen 19 juni 2008De regering heeft met belangstellingkennis genomen van het nader verslag en wil de leden van de verschillende fracties danken voor hun inbreng.1. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuk bestuur europese zaken financiën inkomensbeleid internationaal organisatie en beleid parlement 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman30 693Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragersnr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2007Hierbij bied ik u aan de tweede nota van wijziging (Kamerstuk 30 426, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Nota van wijziging Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 6NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 7 september 2006Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt «€ 12 248, 68» vervangen door: € 12 493,65.ToelichtingIn het wetsvoorstel is voor de verhoging van de bezoldiging van de ministers met 30% uitgegaan van de bezoldiging per 1 mei 2003, zijnde € 9 422,06. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Tweede Nota van Wijziging Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 8TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 25 september 2007Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Het opschrift komt te luiden:Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman2In de considerans wordt «en de staatssecretarissen» vervangen door: , de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.3Artikel I, onderdeel A, wordt vervangen door:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 7 september 2006I ALGEMEEN1. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Verslag Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 4VERSLAGVastgesteld 7 juli 2006De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.InhoudsopgaveI1. ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende de wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissen.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage3 januari 2006Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Voorstel van wet Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30426)
Wijziging Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen (hoogte bezoldiging ministers, minister-president en staatssecretarissen); Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur financiën inkomensbeleid organisatie en beleid 30 426Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1, 2ALGEMEEN DEEL1. ...