Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief van het Tweede-Kamerlid Bakker Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 11BRIEF VAN HET LID BAKKERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 11 april 20051. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het voorstel van de wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 15 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 12 november 2010Hierbij deel ik u namens de fractie van D66 mede dat geen der leden van de fractie de behandeling van dit wetsvoorstel zal voortzetten. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nader verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 13NADER VERSLAGVastgesteld 16 juni 2005De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft, na kennisneming van de brief van 11 april 2005 (28 354, nr. 11) en de nota van wijziging, nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de indiener van het wetsvoorstel voor te leggen. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 14NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAGOntvangen 23 maart 2006De indiener is de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de vele vragen en opmerkingen in het nader verslag van 16 juni 2005. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 12NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 11 april 2005Het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 5) wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief waarin het lid Bakker meedeelt dat hij dit initiatiefvoorstel voortaan verdedigt Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 9BRIEF VAN HET LID BAKKERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 15 december 2004Hierbij deel ik u mede dat het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) (Kamerstukken II 2001/02, 28 354) in het vervolg door mij zal worden verdedigd, aangezien mevrouw Giskes en mevrouw Van Geen geen lid meer van de Kamer zijn.Op korte termijn zal ondergetekende u laten weten op welke wijze hij zich voorstelt het initiatiefwetsvoorstel – in het licht van de sinds de indiening opgetreden ontwikkelingen – aangepast voort te zetten.Bakker ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief minister met kabinetsstandpunt t.a.v. het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2004Door het lid Bakker is een initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioensfondsen, Kamerstukken II 2001/02, 28 354) ingediend. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 april 2004De initiatiefneemster is de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de vele vragen en opmerkingen. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 7BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 2 juni 2003De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt thans de plenaire behandeling voor van het initiatiefwetsvoorstel van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) (Kamerstukken II, 2002/03, nr. 28 354).In mijn voorbereiding heb ik de Pensioen- & Verzekeringskamer gevraagd een toezichttoets uit te voeren.Bij brief van 13 mei 2003 heeft de Pensioen- & Verzekeringskamer de toezichttoets aan mij aangeboden.Hierbij bied ik u de toezichttoets aan.De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,M. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 5GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET16 december 2002Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 6VERSLAGVastgesteld 20 mei 2003De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Advies en nader rapport Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)AADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 5 augustus 2002 en de reactie van de indiener d.d. 16 december 2002, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief over de behandeling van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 4BRIEF VAN HET LID GISKESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 11 december 2002Hierbij deel ik u mede dat het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) (kamerstukken II 2001/02, 28 354) verder tevens door mijn fractiegenote mevrouw V. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Geleidende brief Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 1 mei 2002Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Giskes ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Memorie van toelichting Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...