Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

1238 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Motie om de regering een handtekeningenprocedure te laten instellen voor het activeren van het leendeel van de studiefinanciering Kamerstuk 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 9MOTIE VAN HET LID SMITSVoorgesteld 9 september 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een student met een simpel vinkje op een website het leendeel van de studiefinanciering kan activeren, dat mogelijk oploopt tot tienduizenden euro’s;constaterende, dat er geen enkele kredietverlenende instelling zonder schriftelijke instemming een lening verleent;verzoekt de regering een handtekeningenprocedure in te stellen voor het activeren van het leendeel van de studiefinanciering,en gaat over tot de orde van de dag.Smits ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Brief minister over o.a. kosten voor externe inhuur over eerste vier maanden van 2009 Kamerstuk 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2009Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op 9 september jl. heb ik toegezegd u schriftelijk te informeren over de kosten voor externe inhuur over de eerste vier maanden van dit jaar. ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Motie om de inhuur van externen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs te beperken tot een maximum van 14% van de totale personele uitgaven Kamerstuk 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 10MOTIE VAN HET LID SMITSVoorgesteld 9 september 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering een norm hanteert voor de inhuur van externen van 13% van de totale personele uitgaven van een departement;verzoekt de regering de inhuur van externen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs te beperken tot een maximum van 13% van de totale personele uitgaven,en gaat over tot de orde van de dag.Smits ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 1 september 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 5VERSLAGVastgesteld 4 juni 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 24 juni 20091. ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 6NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 19 juni 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel V wordt in artikel 24f, derde lid, aanhef, «een inof uitschrijving» vervangen door: een in- of uitschrijving. ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage8 mei 2009Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 9 april 2009 en het nader rapport d.d. 6 mei 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

officiële publicatie (Dossier 31944)
Intrekking Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank i.v.m. oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kamerstuk basisonderwijs beroepsonderwijs bestuur hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 944Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 12 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2013 Bij koninklijke boodschap van 15 juni 2009 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken II 2008/09, 31 977). ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Nota van wijziging; Vierde nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 11 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 maart 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard. ...

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Brief regering; Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 februari 2011Bij brief d.d. 21 januari 2011 (kenmerk 31977-9/2011D02676) verzoekt de algemene commissie voor Jeugdzorg mij uw Kamer binnen een week mee te delen wat de gevolgen zijn van het voorhands niet c.q. op korte termijn wel behandelen van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31 977), in relatie tot de door mij in het voorjaar aangekondigde beleidsvoornemens m.b.t. de toekomst van de jeugdzorg. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 december 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:IArtikel I, onderdeel L, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:LNa artikel 108 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 108a1. ...

officiële publicatie (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 mei 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1c, eerste lid, vervalt «welzijn,».BIn artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:BaArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 977Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketennr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 8 december 2009Op 10 september 2009 heeft de algemene commissie voor Jeugd en Gezin verslag uitgebracht over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen.Het doet mij genoegen te constateren dat er een breed draagvlak is voor het wetsvoorstel.Bij de beantwoording van de vragen is zo veel mogelijk de volgorde van het verslag aangehouden. ...

officiële publicatie (Dossier 31977)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen; Verslag Kamerstuk 31 977Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketennr. 5VERSLAGVastgesteld 10 september 2009De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgaveblz. ...

officiële publicatie (Dossier 31977)
Wijziging Wet op de jeugdzorg i.v.m. gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 977Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...