Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

1269 resultaten

Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Brief regering; Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2011 Bij koninklijke boodschap van 25 oktober 2010 is het voorstel van wet, houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 2010/11, 32 546, nrs. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 24 januari 2011AlgemeenMet belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot het voorstel van wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD. ...

Verslag (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 december 2010De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de mogelijkheid tot strafrechtelijke handhaving bij misbruik van het EPD. ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen deel Inleiding Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling (hierna: de wet) gewijzigd op een aantal punten. ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2010 en het nader rapport d.d. 14 oktober 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2011 Bij nader rapport van 6 oktober 2011 heb ik Hare Majesteit de Koningin verzocht bij Uw Kamer in te dienen het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW). ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2009U vraagt mij een reactie te geven op het verzoek van de Stichting van de Arbeid om bovengenoemd wetsvoorstel aan te houden in verband met het alternatief dat de SER ontwikkelt voor het verhogen van de AOW-leeftijd tot 67 jaar. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 7BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 april 2009In uw brief van 2 april 2009 vraagt u mij de Kamer nader te informeren over de mogelijke consequenties van de resultaten van het sociaal overleg (31 700 XV, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 februari 2009Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van de bijdragen van de verschillende fracties aan het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 5VERSLAGVastgesteld 18 december 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave1. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 17 november 2008, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 4 september 2008, nr. 08.002557, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 1 oktober 2008, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage18 november 2008Beatrix ...

Brief houdende intrekking van het voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs (Dossier 32216)
Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs); Brief regering; Brief houdende intrekking van het voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs Kamerstuk belasting financiën verkeer weg Nr. 9 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011In het regeerakkoord is opgenomen dat er deze kabinetsperiode geen kilometerbeprijzing komt. ...

officiële publicatie (Dossier 32216)
Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs); Nota van verbetering Kamerstuk belasting financiën verkeer weg 32 216Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)nr. 6NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 9 december 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel 1.1, eerste lid, wordt in de begripsbepaling van «benzine» na «tweede lid» een komma geplaatst.IIIn artikel 1.1, eerste lid, wordt in de begripsbepaling van «motorrijtuig» na «onderdeel c» een komma geplaatst.IIIIn artikel 3.7 wordt na «kilometer» een komma geplaatst.IVIn artikel 3.8 wordt «De weggedeelten en de één» vervangen door: De weggedeelten alsmede één.VIn artikel 3.10, eerste lid, vervalt de komma na «algemene maatregel van bestuur».VIIn artikel 4.9, tweede lid, wordt na «Een motorrijtuig als bedoeld in het eerste lid» een komma geplaatst.VIIIn artikel 4.20, eerste lid, wordt na «4.17» een komma geplaatst. ...

officiële publicatie (Dossier 32216)
Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs); Brief regering; Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies Kamerstuk belasting financiën verkeer weg 32 216Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 januari 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft mij verzocht de brief over kilometerprijs en planstudies vóór 12 januari 2010 aan uw Kamer te doen toekomen (32 216/2009D59175).Het is voor mij helaas niet mogelijk om de brief voor de u gevraagde datum te sturen, omdat het kabinet nog in de fase van oordeelsvorming zit. ...