Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

1352 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Verslag Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid nr. 5VERSLAGVastgesteld 2 april 2007De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave Blz.ALGEMEEN 1Het begrip instelling 4De centrale cliëntenraad 5Budget van de cliëntenraad 7Rechtsbescherming 8Adviesbevoegdheden van de cliëntenraad 10ARTIKELSGEWIJS 11ALGEMEENDe leden van de CDA-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel om de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te wijzigen teneinde de positie van cliëntenraden te versterken. ...

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage31 januari 2007Beatrix ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 30930)
Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2013 Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 7 september 2011, waarin de commissie mijn ambtsvoorganger vroeg om een nota naar aanleiding van het verslag over bovengenoemd wetsvoorstel uit te brengen, is bezien wat nog het perspectief zou kunnen zijn van dat wetsvoorstel. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Brief minister inzake corresponderen huidige wetsvoorstel met recente brieven van de minister van Justitie Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid parlement ruimte en infrastructuur nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 mei 2007Op 15 januari 2007 is bij uw Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures) (30 930) ingediend. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Nota van verbetering Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 26 januari 2007In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel XIII, onderdeel A, punt 1, wordt «beide kamer» vervangen door: beide kamers.IIIn artikel XIII, onderdeel B, punt 1, wordt «beide kamer» vervangen door: beide kamers. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Verslag Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 6VERSLAGVastgesteld 28 maart 2007De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Nader rapport Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 4NADER RAPPORT1Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 9 januari 2007, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 6 oktober 2006, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI ALGEMEENHOOFDSTUK 1. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage15 januari 2007Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Voorstel van wet Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 april 2011Bij koninklijke boodschap van 5 januari 2007 is het voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken II 2006/07, 30 926, nrs. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling (Herdruk) (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling (Herdruk) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 HERDRUK 1 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 april 2011Bij koninklijke boodschap van 5 januari 2007 is het voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken II 2006/07, 30 926, nrs. 1 en 2). ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Verslag Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 5VERSLAGVastgesteld 22 februari 2007De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave Blz.ALGEMEEN 1Inleiding 1Indicatie in de AWBZ 3Het CIZ 3Het wetsvoorstel 3Administratieve lasten 4ALGEMEENInleidingDe leden van de CDA-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aanwijst als het indicatieorgaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Brief staatssecretaris over uitstel behandeling wetsvoorstel Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 mei 2007Op 20 februari 2007 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verslag uitgebracht over het voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling (30 926).Op dit moment heeft voor mij de vereenvoudiging van de indicatiestelling prioriteit.Ik wil dat zorgvuldig en in overleg met het CIZ doen, omdat «tijdens de verbouwing de winkel wel open moet blijven». ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Voorstel van wet Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage5 januari 2007Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Advies en nader rapport Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 september 2006 en het nader rapport d.d. 29 december 2006, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...