Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Verslag (Dossier 36243)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 december 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35936)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 36036)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 april 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36163)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 29 september 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35709)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 9 september 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36028)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht internationaal internationale samenwerking recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 april 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 34466)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme Nr. 8 HERDRUK1 VERSLAG Vastgesteld 16 februari 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34904)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 2 juli 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35646)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting burgerlijk recht financiën recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 december 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Geleidende brief (Dossier 34538)
Geleidende brief Geleidende brief basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 13 september 2016 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34538)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34538)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 34541)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie Nr. 11 VERSLAG Vastgesteld 19 september 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35749)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 mei 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Voorstel van Wet (Dossier 30417)
Voorstel van Wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) basisonderwijs cultuur cultuur en recreatie onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 30 417Voorstel van wet van de leden Hamer, Vergeer, Jungbluth en Lambrechts houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake toelating tot bijzondere onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers die, of van wie de wettelijk vertegenwoordigers, de grondslag van de instelling niet onderschrijven (regeling toelatingsrecht bijzonder onderwijs)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Verslag (Dossier 35825)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35975-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 december 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36257)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN DEEL 2 1 Inleiding 2 1.1 Het doel en de kern van het initiatiefwetsvoorstel 2 1.2 Aanleiding 3 1.3 Totstandkoming van het initiatiefwetsvoorstel 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Probleemanalyse 7 2.1 Knelpunt 1: onduidelijke regels over toelating 7 2.2 Knelpunt 2: geen onafhankelijke beoordeling ondersteuningsbehoefte en -aanbod 7 2.3 Knelpunt 3: starre voorschriften ten aanzien van het onderwijs 7 2.4 Knelpunt 4: gebreken in de aansluiting onderwijs en zorg 8 2.5 Knelpunt 5: geen doorzettingsmacht bij impasse 8 2.6 Knelpunt 6: de koppeling van het leerrecht aan de leerplicht en de strafrechtelijke handhaving 8 3 Uitgangspunten voor het ontwerpen van het wetsvoorstel 9 3.1 Uitgangspunt 1. ...

Geleidende brief (Dossier 36257)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 30 november 2022 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht. ...

Brief van de leden Van Meenen en Podt inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35534)
Brief van de leden Van Meenen en Podt inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie ethiek recht strafrecht zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN PODT Ontvangen 15 mei 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij delen wij u mede dat het lid Podt de verdediging van bovengenoemd initiatief overneemt. ...