Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

33 resultaten

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 (Dossier 36410-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2024 In aanloop naar de komende begrotingsbehandeling van VWS sturen wij uw Kamer hierbij een stand van zaken van een divers aantal moties en toezeggingen. ...

Tolken in de zorg (Dossier 36410-XVI)
Tolken in de zorg Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2023 Om goede en passende zorg te bieden is heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en/of cliënten essentieel. ...

Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken (Dossier 36410-XVI)
Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2023 De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering van 13 september jl. ons verzocht per brief toe te lichten hoe wij de gevolgen van het al dan niet controversieel verklaren interpreteren, en verder specifiek wat de controversieelverklaring van de voorhang tranchering eigen risico met zich brengt en hoe wij om zullen gaan met beleid dat niet controversieel verklaard is, zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek. ...

Advies Nationaal Rapporteur Verslavingen, ZonMw programma verslavingsonderzoek (Dossier 36410-XVI)
Advies Nationaal Rapporteur Verslavingen, ZonMw programma verslavingsonderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2024 Hierbij informeer ik uw Kamer over het advies van de Nationaal Rapporteur Verslavingen over de studie Kennissynthese Verslaving aan middelen. ...

Reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd (Dossier 36410-XVI)
Reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2024 Tijdens de tweede termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dd. 25 januari 2024 heeft Kamerlid Westerveld (GroenLinks-PvdA) mij gevraagd om voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Jeugd dd. 29 januari 2024 uw Kamer te informeren over de stand van zaken en mijn bevindingen betreffende de invulling van de (aanvullende) taakstelling van € 511 mln op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord Rutte IV (bijlage bij Kamerstuk 35 788, nr. ...

Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023 (Dossier 36410-XVI)
Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2023 Bijgevoegd sturen wij u de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor het verkiezingsreces 2023 graag informeren. ...

Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2023 (Dossier 36410-XVI)
Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2023 Middels deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van een aantal ontwikkelingen in Caribisch Nederland. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (Dossier 36410-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2024 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2024 op 24 januari 2024. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36403)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 januari 2024 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen die door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gesteld over het hierboven genoemde wetsvoorstel. ...

Nota van wijziging (Dossier 36403)
Nota van wijziging Nota van wijziging gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 januari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2, komt te luiden: 2. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36403)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36403)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 36403)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 19 maart 2024 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de nadere aanvullende vragen die door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gesteld over het hierboven genoemde wetsvoorstel. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36403)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 juni 2023 en het nader rapport d.d. 29 augustus 2023, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Voorstel van wet (Dossier 36403)
Voorstel van wet Voorstel van wet gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36512)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting). ...

Voorstel van wet (Dossier 36512)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36288)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2024 Graag wil ik de leden van de fracties van de VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en BBB danken voor hun inbreng op het voorliggende wetsvoorstel. ...

Reactie op verzoek commissie over de brief van Valente, MIND en de Nederlandse ggz over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288) (Dossier 36288)
Reactie op verzoek commissie over de brief van Valente, MIND en de Nederlandse ggz over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2024 Op 3 mei 2023 hebben Valente, MIND en de Nederlandse ggz een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin een groot aantal vragen over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36 288). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36288)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...