Zoeken


Partij
CU 3
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Partij
CU 3
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Inrichting financiële functie ministerie van VWS (Dossier 36410-XVI)
Inrichting financiële functie ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2023 Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 d.d. 20 juni 2023 is met uw Kamer gesproken over het (financieel) beheer1 en kwam ook de inrichting van de financiële functie aan bod. ...

Belangrijkste budgettaire wijzigingen Ontwerpbegroting 2024 (Dossier 36410-XVI)
Belangrijkste budgettaire wijzigingen Ontwerpbegroting 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Op verzoek van uw Kamer bied ik hierbij een overzicht aan van de belangrijkste budgettaire uitgaven die zijn opgenomen in de Ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. ...

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen (Dossier 36410-XVI)
Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2023 Hierbij bied ik u het rapport aan van het onderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft uitgevoerd naar de brandveiligheid van zitmeubelen en matrassen. ...

VWS-monitor september 2023 (Dossier 36410-XVI)
VWS-monitor september 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2023 aan. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 36410-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2023 Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 d.d. ...

Tolken in de zorg (Dossier 36410-XVI)
Tolken in de zorg Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2023 Om goede en passende zorg te bieden is heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en/of cliënten essentieel. ...

Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken (Dossier 36410-XVI)
Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2023 De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering van 13 september jl. ons verzocht per brief toe te lichten hoe wij de gevolgen van het al dan niet controversieel verklaren interpreteren, en verder specifiek wat de controversieelverklaring van de voorhang tranchering eigen risico met zich brengt en hoe wij om zullen gaan met beleid dat niet controversieel verklaard is, zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek. ...

Stand van zaken tolkenvoorzieningen in de Zvw (Dossier 36410-XVI)
Stand van zaken tolkenvoorzieningen in de Zvw Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2023 Om goede en passende zorg te bieden is heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en/of cliënten essentieel. ...

Jaarverslag 2022 PGT Nederland (Dossier 36410-XVI)
Jaarverslag 2022 PGT Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2023 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2022 van PGT Nederland aan. ...

Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023 (Dossier 36410-XVI)
Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2023 Bijgevoegd sturen wij u de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor het verkiezingsreces 2023 graag informeren. ...

Veegbrief 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 36410-XVI)
Veegbrief 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2023 Bijgaand stuur ik u, mede namens de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een overzicht van de beleidsmatige mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2023 op de begroting van VWS. ...

Nota van wijziging (Dossier 36410-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 26 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (XVI) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Jaarverslag 2022 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) (Dossier 36410-XVI)
Jaarverslag 2022 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2023 Hierbij bied ik u het jaarverslag 2022 aan van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). ...

Voorstel van wet (Dossier 36410-XVI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 19 september 2023 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2022–2023Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36410-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2022–2023 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad (Dossier 36410-XVI)
Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad. ...

Project Nieuwe Huisvesting RIVM (Dossier 36410-XVI)
Project Nieuwe Huisvesting RIVM Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2023 Op 2 september 2022 bent u per brief geïnformeerd dat in het project nieuwe huisvesting RIVM sprake was van verdere vertraging1. ...

Niet reanimeren-penning (Dossier 36410-XVI)
Niet reanimeren-penning Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2023 Met deze brief informeer ik u over mijn besluit om de (project)subsidie aan de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) voor het uitgeven en verstrekken van de niet reanimeren-penning (verder: penning) eind 2024 niet te verlengen en over de overwegingen die aan deze beslissing ten grondslag liggen: a. ...

Voorstel van wet (Dossier 36483)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36483)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...