Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

43 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Arib over afspraken met de regering over de omgang met informatie (t.v.v. 35752-8) (Dossier 35752)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Arib over afspraken met de regering over de omgang met informatie (t.v.v. 35752-8) Motie (gewijzigd/nader) ...

Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (herdruk) (Dossier 35752)
Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (herdruk) Brief Kamer ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het voorstel van wet van het lid Ploumen (Wet transparantieregister zorg) (Dossier 35410)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het voorstel van wet van het lid Ploumen (Wet transparantieregister zorg) Brief Presidium geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 24 februari 2021 Het Presidium legt conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u het verzoek voor van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij brief van 11 februari 2021, om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een advies te laten uitbrengen over het in handen van de commissie gestelde voorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen de vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten- en consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg – Kamerstuk 35 410). ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (Dossier 34661)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister Brief Presidium belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 9 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 24 januari 2019 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30, tweede lid, van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Financiën bij brief van 2 januari 2019 om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (Kamerstuk 34 661). ...

De Raming (Dossier 34686)
De Raming Brief Kamer begroting financiën Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN Raming van de uitgaven (bedragen x € 1.000) artikelnummer + omschrijving Realisatie 2016 Begroting 2017 Raming 2018 mjc 2019 mjc 2020 mjc 2021 mjc 2022 Artikel 2. ...

Begrotingstoelichting bij de Raming 2018 (Dossier 34686)
Begrotingstoelichting bij de Raming 2018 Brief Kamer begroting financiën Nr. 3 BEGROTINGSTOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN) 1. ...

De Staat van de Tweede kamer (2016) (Dossier 34686)
De Staat van de Tweede kamer (2016) Brief Kamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Den Haag, 22 februari 2017 Bijgaand ontvangt u als bijlage de Staat van de Kamer 20161. ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 34686)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer begroting financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Den Haag, 22 februari 2017 De Tweede Kamer is onafhankelijk van de regering en stelt daarom elk jaar haar eigen begroting op, de Raming. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34686)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 8 juni 2017 Namens het presidium wil ik u bedanken voor uw inbreng met betrekking tot de Raming 2018. ...

Brief van het Presidium over een appreciatie van de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juni 2019, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35166)
Brief van het Presidium over een appreciatie van de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juni 2019, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Presidium begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 12 juni 2019 Namens het presidium geef ik hierbij een appreciatie van de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juni 2019, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. ...

Nota van wijziging (Dossier 35166)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 mei 2019 Artikel 3 van de Raming van de uitgaven en de ontvangsten komt te luiden: Artikel 3. ...

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35166)
Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer begroting financiën Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN Raming van de uitgaven (bedragen x € 1.000) artikelnummer + omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Raming 20201 Mjc 2021 Mjc 2022 Mjc 2023 Mjc 2024 Artikel 2. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35166)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 7 mei 2019 Namens het presidium wil ik de leden van de verschillende fracties bedanken voor hun inbreng met betrekking tot de Raming 2020. ...

Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35166)
Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer begroting financiën Nr. 3 BEGROTINGSTOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN) 1. ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35166)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer begroting financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Den Haag, 18 maart 2019 Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op, de Raming. ...

Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer' (Dossier 35166)
Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer' Brief Presidium begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 17 april 2019 In 2013 heeft het presidium de werkgroep «Integriteit Leden van de Tweede Kamer » onder leiding van het toenmalige Kamerlid F. van Oosten in het leven geroepen om te adviseren over integriteitsregels voor de Tweede Kamer. ...

Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34520)
Brief van het lid Arib inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie organisatie en beleid Nr. 4 BRIEF VAN HET LID ARIB Ontvangen 13 mei 2022 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik de verdediging van dit initiatief van het uit de Kamer vertrokken lid Albert de Vries overneem. ...

Voorstel van wet (Dossier 34520)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...