Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

46 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 36241)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36241)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 oktober 2022 en het nader rapport d.d. 1 november 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36241)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven. ...

Voorstel van wet (Dossier 36241)
Voorstel van wet Voorstel van wet gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36241)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21 april 2023 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2022. ...

Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241) (Dossier 36241)
Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241) Brief regering gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2024 Op 20 maart heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met uw Kamer gesproken over het wetsvoorstel dat kinderopvangtoeslag (KOT) mogelijk moet maken voor Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.1 Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom ontheemden op gang gebracht. ...

Nota van wijziging (Dossier 36446)
Nota van wijziging Nota van wijziging werk werkgelegenheid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 maart 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel I, komt het eerste lid, onderdeel b, van het voorgestelde artikel 12e als volgt te luiden: b. de omzet van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten per twaalf maanden minder dan 10% van de totale omzet van de rechtspersoon of onderneming in die periode bedraagt en ten hoogste € 5.000.000. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36446)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag werk werkgelegenheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 maart 2024 De regering heeft met belangstelling kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake bovengenoemd wetsvoorstel. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36446)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap werk werkgelegenheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). ...

Voorstel van wet (Dossier 36446)
Voorstel van wet Voorstel van wet werk werkgelegenheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36446)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting werk werkgelegenheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Algemeen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding: misstanden in de uitzendsector 3 1.2 Waartoe strekt het wetsvoorstel? ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36446)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport werk werkgelegenheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 29 maart 2023 en het nader rapport d.d. 6 oktober 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446) (Dossier 36446)
Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446) Brief regering werk werkgelegenheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2023 In ons land leven en werken nog altijd veel arbeidsmigranten in omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. ...

Nazending bijlagen bij Voorstel van Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Dossier 36446)
Nazending bijlagen bij Voorstel van Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten Brief regering werk werkgelegenheid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2023 Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36 446) is uitvoeringstechnisch commentaar, respectievelijk advies gevraagd aan het Adviescollege toetsing regeldruk, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Belastingdienst, Justis, de Kamer van Koophandel en de Raad voor de rechtspraak. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36535)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap integratie migratie en integratie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Voorstel van wet (Dossier 36535)
Voorstel van wet Voorstel van wet integratie migratie en integratie Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36535)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport integratie migratie en integratie Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 maart 2023 en het nader rapport d.d. 8 april 2024, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36535)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting integratie migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36550-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023‒2024 A. ...

Nota van wijziging (Dossier 36550-XV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 april 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000) Art. ...