Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

76 resultaten

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Kamerstuk 36512), ontwerpbesluit en conceptregeling (Dossier 36512)
Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Kamerstuk 36512), ontwerpbesluit en conceptregeling Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2024 Het kabinet heeft de opdracht om de volkshuisvesting weer in ere te herstellen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36512)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting). ...

Voorstel van wet (Dossier 36512)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36512)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36512)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 november 2023 en het nader rapport d.d. 1 maart 2024, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Reactie op verzoek commissie inzake reactie van NEVI op initiatiefwetsvoorstel van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein (Dossier 35105)
Reactie op verzoek commissie inzake reactie van NEVI op initiatiefwetsvoorstel van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein Brief regering economie markttoezicht organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2019 Graag beantwoord ik – helaas later dan voorzien – uw vraag van 27 februari 2019 naar aanleiding van de reactie van NEVI op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ellemeet en Van der Staaij. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2023 (Dossier 36560-B)
Jaarverslag Gemeentefonds 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS Ontvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (verplichtingen, uitgaven en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 (Dossier 36560-IIB)
Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAADOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-IIB)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-IIB)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Jaarverslag Staten-Generaal 2023 (Dossier 36560-IIA)
Jaarverslag Staten-Generaal 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAALOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-IIA)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-IIA)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (verplichtingen, uitgaven en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Jaarverslag Provinciefonds 2023 (Dossier 36560-C)
Jaarverslag Provinciefonds 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS Ontvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 mln.). ...

Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders (Dossier 36550-VII)
Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2024 Middels deze brief informeer ik de Kamer over de beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota (Kamerstuk 36 550, nr. 1) /eerste suppletoire begroting 2024 (Kamerstuk 36 550-VII) van BZK met significante financiële gevolgen (€ 20 miljoen of meer in enig jaar). ...

Voorstel van wet (Dossier 36550-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 april 2024 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023‒2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...