Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 36410-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 36410-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 19 september 2023 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken (Dossier 36410-V)
Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Met deze brief geef ik invulling aan het verzoek van uw Kamer om inzichtelijk te maken welk nieuw beleid niet op 1 januari 2024 in uitvoering genomen kan worden indien de ontwerpbegrotingen 2024 later worden behandeld. ...

Correctie Staat van het Consulaire 2023 (Dossier 36410-V)
Correctie Staat van het Consulaire 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2023 Hierbij bied ik u de gecorrigeerde Staat van het Consulaire 2023 aan. ...

Voorstel van wet (Dossier 36243)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht rechtspraak Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36243)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht rechtspraak Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 31 augustus 2022 en het nader rapport d.d. 2 november 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36243)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht rechtspraak Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36243)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 36378)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) energie natuur en milieu Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober 2023 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijk boodschap (Dossier 36378)
Koninklijk boodschap Koninklijke boodschap energie natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). ...

Voorstel van wet (Dossier 36378)
Voorstel van wet Voorstel van wet energie natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34995)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34995)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 34995)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 13 juli 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–204 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–204Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 (Dossier 36560-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKENOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.).Figuur 2 Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over het onder de Comptabiliteitswet laten vallen van de premiegefinancierde zorguitgaven (Dossier 33605-XVI)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over het onder de Comptabiliteitswet laten vallen van de premiegefinancierde zorguitgaven Motie begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Geconsolideerde teksten wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg) (Dossier 36278)
Geconsolideerde teksten wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de procedurevergadering van 5 juli jl. verzocht een geconsolideerde tekst te ontvangen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg met de wijzigingen die worden voorgesteld met bovengenoemd wetsvoorstel, dat thans bij uw Kamer aanhangig is. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36278)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...