Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36243)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht rechtspraak Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 maart 2023 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36512)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting). ...

Voorstel van wet (Dossier 36512)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 36372)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36372)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 april 2023 en het nader rapport d.d. 2 juni 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36372)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 24 januari 2024 I. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36372)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36372)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. ...

Nota van wijziging (Dossier 36372)
Nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 januari 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel Aa ingevoegd, luidende: Aa In artikel 2, derde lid, wordt «welke voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn» vervangen door «welke voor het doel van de vrijheidsbeneming, het belang van de handhaving van de orde of veiligheid noodzakelijk zijn». ...

Voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 12 maart aangebrachte wijzigingen (Dossier 36372)
Voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 12 maart aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 22 VOORSTEL VAN WET ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 12 MAART AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Appreciatie gewijzigde voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (Kamerstuk 36372) (Dossier 36372)
Appreciatie gewijzigde voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (Kamerstuk 36372) Brief regering criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2024 Uw Kamer heeft mij verzocht een appreciatie te geven over het gewijzigde voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.1 Als gevolg van het amendement van het lid Helder (Kamerstuk 36 372, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 36536)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht cultuur en recreatie media recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36536)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht cultuur en recreatie media recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36536)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport burgerlijk recht cultuur en recreatie media recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juli 2023 en het nader rapport d.d. 9 april 2024, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36536)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht cultuur en recreatie media recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking auteurscontractenrecht). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36163)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren). ...

Voorstel van wet (Dossier 36163)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I Aan artikel 18a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Nota van wijziging (Dossier 36163)
Nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht recht Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juli 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig artikel Voor artikel I wordt ingevoegd: Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36163)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36163)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport burgerlijk recht recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 juni 2022 en het nader rapport d.d.30 juni 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming. ...