Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. ...

Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden Motie (gewijzigd/nader) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35386)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inhoudsopgave Inleidende opmerkingen 1 Algemeen deel 2 Inleiding 2 Hoofdlijnen van het voorstel 11 Uitvoerings- en handhavingsaspecten en gevolgen van het voorstel 15 Financiële gevolgen 20 Constitutionele paragraaf 22 Consultatie 22 Artikelsgewijs 26 Inleidende opmerkingen De initiatiefnemers danken de fracties van de VVD, D66, de PVV, het CDA, de SP, ChristenUnie, de Groep Van Haga, de SGP en BBB voor hun vragen en opmerkingen over het voorstel tot invoering van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. ...

Nota van wijziging (Dossier 35386)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 april 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: A In artikel 1.1, eerste lid, worden in de alfabetische volgorde ingevoegd: EU-richtlijn pyrotechnische artikelen: Richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L 178); persoon met gespecialiseerde kennis: persoon met gespecialiseerde kennis als bedoeld in artikel 3, onder 6, van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen; vuurwerk van de categorieën F2 en F3: vuurwerk van de categorieën F2 en F3 als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen; B Artikel I, onderdeel B, komt te luiden: B Na artikel 9.2.2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 9.2.2.1a 1. ...

Brief van de leden Klaver en Ouwehand over uitstel van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35386) (Dossier 35386)
Brief van de leden Klaver en Ouwehand over uitstel van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35386) Brief lid / fractie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 11 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER EN OUWEHAND Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Op 8 juni jongstleden heeft de eerste termijn van de zijde van de Kamer inzake bovengenoemd initiatiefwetsvoorstel plaatsgevonden. ...

Geleidende brief (Dossier 35386)
Geleidende brief Geleidende brief openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2020 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35386)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35386)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 19 maart 2020, no. ...

Voorstel van wet (Dossier 35386)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35386)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35386)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Schouw c.s. over het horen van kandidaat-bewindspersonen door de Tweede Kamer (Dossier 33609)
Motie van het lid Schouw c.s. over het horen van kandidaat-bewindspersonen door de Tweede Kamer Motie financiën organisatie en beleid Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over een verkenning naar een zogeheten parlementaire ondervraging (Dossier 33609)
Motie van het lid Segers c.s. over een verkenning naar een zogeheten parlementaire ondervraging Motie financiën organisatie en beleid Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over het schrappen van de buitenlandvergoeding (Dossier 33609)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over het schrappen van de buitenlandvergoeding Motie financiën organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...