Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36449)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 maart 2023 en het nader rapport d.d. 12 oktober 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36449)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). ...

Voorstel van wet (Dossier 36449)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36449)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36550-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023‒2024 A. ...

Voorstel van wet (Dossier 36550-XV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 april 2024 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023‒2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36551)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over onafhankelijke bijstand en individuele oordeelsvorming bij discriminatie en tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering van regels inzake gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming tegen discriminatie op de BES). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36551)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 36551)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36551)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 maart 2024 en het nader rapport d.d. 26 april 2024, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Ministers voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor Rechtsbescherming en de Staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35095-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 35095-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 30 november 2018 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Amendement van het lid Van Hijum c.s. dat beoogt een budget van 50 miljoen euro vrij te maken voor het investeren in energiebesparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving (Dossier 33400-XVIII)
Amendement van het lid Van Hijum c.s. dat beoogt een budget van 50 miljoen euro vrij te maken voor het investeren in energiebesparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving Amendement begroting financiën Nr. 2 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 36295)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36295)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 oktober 2021 en het nader rapport d.d. 27 januari 2023, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36295)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave 1 Algemeen 3   1.1 Inleiding 3   1.2 Integrale en gecoördineerde aanpak 3   1.3 Openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) en meldpunten 6   1.4 Systematiek wetsvoorstel gecoördineerde aanpak – wijziging Wmo 2015 en spiegelbepalingen 7   1.5 Afbakening 8   1.6 Leeswijzer 9 2 Huidige praktijk rondom de integrale aanpak van meervoudige problematiek 9   2.1 Meervoudige problematiek 10   2.2 Integrale aanpak in wetgeving en lokaal beleid 12 3 Knelpunten bij het realiseren van een integrale aanpak 16   3.1 Knelpunten in de verwerking van gegevens 16   3.2 Ontbreken van rechtsgrondslag voor gegevensverwerking voor de gecoördineerde aanpak 17   3.3 Wettelijke belemmeringen voor hergebruik van persoonsgegevens binnen het sociaal domein 17   3.4 Beperkingen bij de verzameling van gegevens voor de gecoördineerde aanpak 18   3.5 Complexiteit casusoverleg en multilaterale gegevensverstrekking 18   3.6 Onduidelijkheid over de verwerkingsverantwoordelijke 19 4 Voorgestelde regeling met betrekking tot de gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek en de verwerking van persoonsgegevens 19   4.1 Inleiding: gecoördineerde aanpak beperkt zich tot meervoudige problematiek 19   4.2 Definities 20   4.3 Voorgestelde taken voor het college voor de gecoördineerde aanpak 21     4.3.1 Onderzoek na hulpvraag cliënt; maatwerk in samenspraak met cliënt 22     4.3.2 Onderzoek op verzoek professional zonder dat sprake is van een hulpvraag cliënt; geen of beperkte samenspraak met cliënt 24     4.3.3 Gecoördineerde aanpak 25   4.4 Gegevensverwerking ten behoeve van de gecoördineerde aanpak 26     4.4.1 Inleiding: overzicht regeling gegevensverwerking 26     4.4.2 Grondslag voor rechtmatige gegevensverwerking als bedoeld in de AVG 27     4.4.3 Hergebruik van gegevens ten behoeve van het onderzoek 28     4.4.4 Plicht tot verstrekking van persoonsgegevens door partijen; eventuele doorbreking van geheimhoudingsplicht 28     4.4.6 Positie coördinator en de verwerkingsverantwoordelijkheid bij de gecoördineerde aanpak 32     4.4.7 Overige waarborgen 32   4.5 Toelichting aanpalende domeinen 33   4.6 Relatie met de Wgs 37 5 OGGZ en meldpunten – aanleiding en uitgangspunten 38   5.1 Openbare geestelijke gezondheidszorg 39   5.2 Aanleiding voor het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag en de regionale meldfunctie 40   5.3 Schets van de huidige praktijk 40   5.4 Meldpunt in dit wetsvoorstel 42   5.5 Opdracht aan gemeenten 43   5.6 Gegevensverwerking 43   5.7 Relatie met andere meldpunten 44 6 Verhouding tot hoger recht en nationale regelgeving 45   6.1 Grondrechtelijke aspecten 46     6.1.1 EVRM 46     6.1.2 Grondwet 48   6.2 AVG 48     6.2.1 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. 48     6.2.2 Verdere verwerking 50     6.2.3 Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit 51     6.2.4 Transparantie en rechten betrokkenen 52 7 Gegevensbescherming effectenbeoordeling (DPIA) 54   7.1 Bevindingen DPIA op het wetsvoorstel en verwachte uitvoering 54   7.2 Ondersteuning uitvoeringspraktijk om risico’s te beperken 55 8 Regeldruk en financiële gevolgen 59   8.1 Uitvoeringstoets gemeenten gecoördineerde aanpak 60     8.1.1 Bevindingen analyse uitvoeringskosten 60     8.1.2 Bevindingen implementatie opgave 61   8.2 Uitvoeringstoets gemeentelijke meldpunten 62   8.3 Uitvoeringstoets uitvoeringsorganisaties rijksoverheid 63   8.4 Regeldrukgevolgen voor burgers en professionals 63     8.4.1 Advies van het Adviescollege toetsing regeldruk 63     8.4.2 Regeldrukgevolgen voor burgers en professionals 64   8.5 Reflectie op de bevindingen en toegekende middelen versterken dienstverlening 66 9 Toezicht 68 10 Advies Autoriteit Persoonsgegevens 72 11 Overige consultatiereacties 76   11.1 Inleiding: overzicht reacties 76   11.2 Gehanteerde begrippen 77   11.3 De taken met betrekking tot de gecoördineerde aanpak 79   11.4 De gegevensverwerking voor de gecoördineerde aanpak 81   11.5 Reacties m.b.t. het meldpunt niet-acuut, openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) en bemoeizorg 83     11.5.1 Openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) 84     11.5.2 Meldpunten niet-acuut 84   11.6 Spiegelbepalingen Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 87   11.7 Regeldruk en financiële gevolgen 87   11.8 Klachtrecht en toezicht 88   11.9 Overig 91 12 Evaluatie 92 13 Inwerkingtreding 93 1 Algemeen 1.1 Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijk kader met daarin de expliciete grondslag en waarborgen voor de gegevensverwerking die nodig zijn om tot een gecoördineerde aanpak en samenwerking te komen bij meervoudige problematiek in het sociaal domein. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36295)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaat die onderdeel zijn van de rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-XV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Dossier 36560-XV)
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde begrotingsgefinancierde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 miljoen). ...