Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

42 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 35754)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch (Dossier 35754)
Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VOORDEWIND, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN SAZIAS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2021 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd voorstel van wet in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van Esch. ...

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35754)
Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN BIKKER, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN VAN ESCH Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2021 Hierbij delen wij u mede dat vanwege zijn vertrek uit de Kamer de plaats van het lid Voordewind bij bovengenoemd voorstel van wet wordt ingenomen door het lid Bikker en door haar vertrek uit de Kamer het lid Sazias niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel is. ...

Geleidende brief (Dossier 35754)
Geleidende brief Geleidende brief gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33587)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (Dossier 33587)
Geleidende brief Geleidende brief belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 21 maart 2013 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Gemeentewet in verband met het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut. ...

Voorstel van wet (Dossier 33587)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33587)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 juli 2014 Inhoudsopgave Nut en noodzaak 1 Gemeentelijke autonomie 2 Marktfalen 3 Tariefstelling 4 Invoeringstermijn en kosten 5 Neveneffecten en overige vragen 6 De initiatiefnemer dankt de leden van de VVD-, PvdA-, SP-, CDA-, D66-, ChristenUnie- en SGP-fractie voor hun inbreng op het Voorstel van wet houdende de regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) 33 707 en het Voorstel van wet tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut) 33 587. ...

Nota van wijziging (Dossier 33587)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 maart 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel III wordt «zesde kalendermaand» vervangen door: dertiende kalendermaand. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33587)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 2 mei 2013 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 12 maart, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33587)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) belasting bestuur financiën gemeenten Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 augustus 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In de beweegreden wordt na «het aantal te parkeren minuten» ingevoegd: in het geval de aaneengesloten parkeerduur niet langer is dan vier uur. ...

Voorstel van wet (Dossier 33707)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 33707)
Geleidende brief Geleidende brief economie overige economische sectoren Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 14 augustus 2013 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut). ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33707)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) economie overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 27 september 2013 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 12 maart, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33707)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie overige economische sectoren Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 juli 2014 Inhoudsopgave Nut en noodzaak 1 Gemeentelijke autonomie 2 Marktfalen 3 Tariefstelling 4 Invoeringstermijn en kosten 5 Neveneffecten en overige vragen 6 De initiatiefnemer dankt de leden van de VVD-, PvdA-, SP-, CDA-, D66-, ChristenUnie- en SGP-fractie voor hun inbreng op het Voorstel van wet houdende de regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) 33 707 en het Voorstel van wet tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut) 33 587. ...

Nota van wijziging (Dossier 33707)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 maart 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 wordt «eenenzestigste kalendermaand» vervangen door: dertiende kalendermaand. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33707)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie overige economische sectoren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Reactie van het lid Kuiken op het VNG rapport over betalen per minuut voor parkeren bij gemeenten (Dossier 33707)
Reactie van het lid Kuiken op het VNG rapport over betalen per minuut voor parkeren bij gemeenten Brief lid / fractie economie overige economische sectoren Nr. 9 BRIEF VAN HET LID KUIKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2014 Via de voorzitter van de commissie van Economische Zaken heb ik het verzoek ontvangen een reactie te geven op het rapport van de VNG over betaald parkeren per minuut in gemeenten1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35410)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35410)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...