Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

692 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 36084)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders. ...

Voorstel van wet (Dossier 36084)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36084)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 februari 2022 en het nader rapport d.d. 20 april 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36084)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 36410-V)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2023 Met deze brief geven wij u enkele aandachtspunten mee bij de ontwerpbegroting 2024 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) (Kamerstuk 36 410 V). ...

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden (Dossier 36410-V)
Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden Motie begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BREKELMANS C.S. ...

Verslag (Dossier 35754)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 (Dossier 36410-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2024 In aanloop naar de komende begrotingsbehandeling van VWS sturen wij uw Kamer hierbij een stand van zaken van een divers aantal moties en toezeggingen. ...

Motie van het lid Tielen over in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut de database Effectieve jeugdinterventies verbreden tot een pragmatisch instrument (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut de database Effectieve jeugdinterventies verbreden tot een pragmatisch instrument Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meer dan 400.000 kinderen en jongeren gebruikmaken van jeugdhulp; overwegende dat gemeenten en verwijzers door de enorme hoeveelheid aanbieders en interventies door de bomen het bos niet meer zien en behoefte hebben aan duidelijkheid over de te verwachten effectiviteit van de interventies; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat duidelijker wordt welke jeugdhulp bewezen effectief is door in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut het doel van de database Effectieve jeugdinterventies te verbreden naar een pragmatisch instrument met als doel professionals, aanbieders en gemeenten te helpen kiezen voor het zo veel mogelijk werken met effectieve interventies en werkzame elementen, op basis van onder andere richtlijnen en kwaliteitskaders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DANIËLLE JANSEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passende zorg de kern vormt van het Integraal Zorgakkoord; constaterende dat contractering op basis van het aantal behandelingen vaak niet passend is voor zorgaanbieders die nu al passende zorg leveren; overwegende dat structurele passende financiering en structurele passende contractering noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende zorg; verzoekt de regering op korte termijn de knelpunten bij de contractering van passende zorg voor het jaar 2024 in kaart te brengen en in overleg te treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten (Dossier 36410-XVI)
Kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Op 15 september 2022 hebben wij het rapport aangeboden van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (hierna: «regeling»).1 Daarmee is voldaan aan de toezegging die is gedaan in de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 20212. ...

Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S. ...

Motie van het lid Tielen over onderzoeken of een voorziening als een consultatiebureau een eenduidige en laagdrempelige toegang tot preventie voor ouderen kan bieden (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over onderzoeken of een voorziening als een consultatiebureau een eenduidige en laagdrempelige toegang tot preventie voor ouderen kan bieden Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat consultatiebureaus voor 98% van de zuigelingen en peuters toegang bieden tot preventie en vroegsignalering van gezondheidsrisico's en -problemen; overwegende dat de jeugdgezondheidszorg bijdraagt aan werkdrukverlaging van de eerstelijnszorg; overwegende dat ook kwetsbare volwassenen en ouderen behoefte hebben aan laagdrempelige en eenduidige toegang tot preventie (onder andere met vaccins) en vroegsignalering; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke manier voor ouderen een soortgelijke voorziening als het consultatiebureau deze eenduidige toegang kan bieden, met een positief effect op de werkdruk in de eerstelijnszorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tolken in de zorg (Dossier 36410-XVI)
Tolken in de zorg Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2023 Om goede en passende zorg te bieden is heldere communicatie tussen zorgverleners en patiënten en/of cliënten essentieel. ...

Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken (Dossier 36410-XVI)
Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2023 De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering van 13 september jl. ons verzocht per brief toe te lichten hoe wij de gevolgen van het al dan niet controversieel verklaren interpreteren, en verder specifiek wat de controversieelverklaring van de voorhang tranchering eigen risico met zich brengt en hoe wij om zullen gaan met beleid dat niet controversieel verklaard is, zoals De Juiste Zorg op de Juiste Plek. ...

Motie van de leden Tielen en Dobbe over een breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Dobbe over een breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DOBBE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onvoldoende duidelijk is hoe het komt dat meisjes significant meer problemen hebben op het gebied van mentale gezondheid en sociaal-economisch toekomstperspectief; verzoekt de regering om breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over advies vragen over in hoeverre gehechtheid meer onderwerp kan zijn van de ontwikkelingsfactoren die de jeugdgezondheidszorg volgt en signaleert (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over advies vragen over in hoeverre gehechtheid meer onderwerp kan zijn van de ontwikkelingsfactoren die de jeugdgezondheidszorg volgt en signaleert Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er een correlatie is tussen de mate van gehechtheid en negatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals mentale problematiek en maatschappelijk ongewenst gedrag; overwegende dat de mate van gehechtheid op eenvoudige wijze in kaart kan worden gebracht en bij verstoring kan worden hersteld; constaterende dat de jeugdgezondheidszorg diverse ontwikkelingsfactoren, zoals lichaamsgroei, taal en motorische vaardigheden, volgt en signaleert; verzoekt de regering om een advies te vragen over in hoeverre gehechtheid meer onderwerp kan zijn van de ontwikkelingsfactoren die de jeugdgezondheidszorg volgt en signaleert, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over een voorstel om het budget voor nieuwe vaccins beter te laten aansluiten op positieve Gezondheidsraadsadviezen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Tielen over een voorstel om het budget voor nieuwe vaccins beter te laten aansluiten op positieve Gezondheidsraadsadviezen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering bij nieuwe vaccins aan de Gezondheidsraad vraagt om advies over de effectiviteit, doelmatigheid en geëigende doelgroep(en) van deze vaccins; overwegende dat een positief Gezondheidsraadsadvies zou moeten leiden tot beschikbaarstelling van deze vaccins; overwegende dat beschikbaarheid lang niet altijd mogelijk is omdat er geen rekening is gehouden met het benodigde budget, zoals in 2023 het geval was met het gordelroosvaccin; verzoekt de regering een voorstel te doen op welke manier(en) budget voor nieuwe vaccins beter kan aansluiten op positieve Gezondheidsraadsadviezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Synhaeve c.s. over medische zorg zonder veiligheidsrisico's voor slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Synhaeve c.s. over medische zorg zonder veiligheidsrisico's voor slachtoffers van huiselijk geweld en jonge vrouwen die geheim geplaatst zijn Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE C.S. ...

Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023 (Dossier 36410-XVI)
Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2023 Bijgevoegd sturen wij u de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor het verkiezingsreces 2023 graag informeren. ...