Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

37 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 35761)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Geleidende brief (Dossier 35761)
Geleidende brief Geleidende brief economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s-Gravenhage, 11 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen). ...

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN PAULUSMA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat xenotransplantatie een veelbelovende techniek is om het tekort aan donororganen terug te dringen; overwegende dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat en nog veel onderzoek nodig is om de mogelijkheden hiervan goed in kaart te brengen; verzoekt de regering om onderzoek naar nieuwe vormen van xenotransplantatie mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over in het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders regelen dat eigenaarschap van private-equitypartijen in de zorg niet meer mogelijk is (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over in het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders regelen dat eigenaarschap van private-equitypartijen in de zorg niet meer mogelijk is Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de invloed van private equity binnen de zorg steeds groter wordt, met als gevolg een verslechterde arts-patiëntrelatie en stijgende zorgkosten; van mening dat geld voor de zorg in de zorg moet blijven; verzoekt de regering in het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders de noodzakelijke stappen te zetten die ervoor zorgen dat binnen de gehele zorg eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voor een beperkte groep zorgverleners met long covid een tegemoetkoming van € 15.000 per persoon beschikbaar heeft gesteld; overwegende dat er bij andere financiële regelingen voor beroepsziekten een bedrag van € 24.010 wordt uitgekeerd; verzoekt het kabinet de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid te verhogen naar minimaal € 24.010 per persoon, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over een stop instellen op het sluiten van ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over een stop instellen op het sluiten van ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet een stop in te stellen op het sluiten van (delen van) ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN ERGIN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ruim één op de vijf mensen tandzorg mijdt vanwege de kosten; overwegende dat dit aantal onder mensen met een laag inkomen ruim vier keer zo hoog is als onder mensen met een hoog inkomen; verzoekt de regering om mondzorg op te nemen in het basispakket, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over winstuitkering in de zorg onmogelijk maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over winstuitkering in de zorg onmogelijk maken Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om winstuitkering in de zorg onmogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over de 45 minutennorm niet versoepelen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over de 45 minutennorm niet versoepelen Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om de 45 minutennorm niet te versoepelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN DIJK Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in 2022 een stijging van het absolute aantal euthanasiegevallen van 13,7% was ten opzichte van het jaar daarvoor; constaterende dat er in 2022 ook een relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen was, aangezien 5,1% van het totale sterftecijfer euthanasie betrof, terwijl dit een jaar eerder nog 4,6% was; overwegende dat volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie deze stijgende trend in absolute en relatieve zin over een langere periode zichtbaar is; overwegende dat er geen wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de oorzaken van deze stijging, of bijvoorbeeld normalisering, ontwikkelingen in het zorgbeleid of sociaal-economische omstandigheden een rol spelen, en er dus ook geen onderbouwde voorspelling kan worden gedaan over de verdere ontwikkeling van het aantal gevallen van euthanasie in Nederland; verzoekt de regering opdracht te geven voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen, en de Kamer hierover uiterlijk eind 2024 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. ...

Motie van de leden Bushoff en Dijk over één periodieke controle bij de tandarts per jaar toevoegen aan het basispakket (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Bushoff en Dijk over één periodieke controle bij de tandarts per jaar toevoegen aan het basispakket Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BUSHOFF EN DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een half miljoen mensen mondzorg mijdt vanwege financiële redenen; overwegende dat een ongezond gebit ook effect heeft op andere aspecten van de gezondheid en op de arbeidsproductiviteit; van mening dat iedereen in Nederland recht heeft op toegang tot mondzorg; verzoekt de regering één periodieke controle bij de tandarts per jaar, uitgezonderd van het eigen risico per 2025, toe te voegen aan het basispakket en hier 0,385 miljard euro voor vrij te maken door de expatregeling en earningsstrippingmaatregel te versoberen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...