Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 35754)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch (Dossier 35754)
Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VOORDEWIND, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN SAZIAS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2021 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd voorstel van wet in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van Esch. ...

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35754)
Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN BIKKER, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN VAN ESCH Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2021 Hierbij delen wij u mede dat vanwege zijn vertrek uit de Kamer de plaats van het lid Voordewind bij bovengenoemd voorstel van wet wordt ingenomen door het lid Bikker en door haar vertrek uit de Kamer het lid Sazias niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel is. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 35754)
Geleidende brief Geleidende brief gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk over een advies van de Gezondheidsraad over in hoeverre de huidige benadering van genderbevestigende behandelingen bij minderjarigen recht doet aan het geldende gezondheidsrechtelijke kader (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Diederik van Dijk over een advies van de Gezondheidsraad over in hoeverre de huidige benadering van genderbevestigende behandelingen bij minderjarigen recht doet aan het geldende gezondheidsrechtelijke kader Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vraag naar transgenderzorg in Nederland de afgelopen jaren zeer sterk is gestegen; overwegende dat er een internationaal medisch-wetenschappelijk debat gaande is over (het gebrek aan) bewijs voor de veiligheid en effectiviteit van genderbevestigende behandelingen bij minderjarigen; verzoekt de regering om advies te vragen aan de Gezondheidsraad in hoeverre de huidige benadering van genderbevestigende behandelingen bij minderjarigen recht doet aan het geldende gezondheidsrechtelijke kader, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg schrappen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg schrappen Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over redenen voor een abortus of een abortusverzoek registreren en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over redenen voor een abortus of een abortusverzoek registreren en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar maken Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN DIEDERIK VAN DIJK EN BIKKER Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de redenen voor een abortus(verzoek) niet worden geregistreerd; overwegende dat een dergelijke registratie kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor de onbedoeld zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind; verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat redenen voor een abortus(verzoek) worden geregistreerd en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar wordt gemaakt via de jaarrapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor onze samenleving en goede ondersteuning verdienen; overwegende dat mantelzorgers vaak gevraagd wordt bewijs te leveren dat zij mantelzorger zijn en hiervoor een mantelzorgverklaring moeten afgeven; overwegende dat een dergelijke verklaring geen officieel document is en huisartsen deze niet afgeven; verzoekt de regering om het gesprek te voeren met gemeenten om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring en vanuit vertrouwen mantelzorgers te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRINWIS Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vereniging Coöperatie Laatste Wil voornemens is om een proeftuin te lanceren waarbij 10.000 deelnemers een zelfmoordmiddel ontvangen; overwegende dat opzettelijke hulp bij zelfdoding in artikel 294 Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld en er meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen naar verstrekking van het zelfmoordmiddel; overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het vrij beschikbaar maken van zelfmoordmiddelen tot meer suïcides leidt; voorts overwegende dat de verstrekking van een dergelijk middel kan landen bij mensen in kwetsbare omstandigheden, op verkeerde plekken en dat inname tot onomkeerbare gevolgen leidt; voorts overwegende dat een dergelijke proeftuin grootschalig experimenteert met zelfdoding en dat CLW telkens opnieuw de mazen van de wet lijkt te zoeken en het nu opnieuw wachten is totdat er mensen sterven om een strafbaar feit te constateren; verzoekt de regering binnen de huidige wettelijke mogelijkheden ten spoedigste te voorkomen dat het zelfmoordmiddel wordt verstrekt en deze proeftuin dus te verbieden; verzoekt de regering indien binnen de huidige wettelijke mogelijkheden geen ruimte is, met aanvullende wetgeving en desnoods spoedwetgeving dit levensgevaarlijke project een halt toe te roepen; verzoekt de regering voorts om zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk na te gaan of dergelijke voorbereidende handelingen niet moeten leiden tot een verbod van genoemde rechtspersoon, die willens en wetens zelfdoding mogelijk maakt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Segers c.s. over de mogelijkheid van algemeen overleggen waarin moties kunnen worden ingediend (Dossier 34183)
Motie van het lid Segers c.s. over de mogelijkheid van algemeen overleggen waarin moties kunnen worden ingediend Motie ...

Motie van de leden Grinwis en Flach over harmonisering van de tariefmethodieken met Duitsland en België (Dossier 36378)
Motie van de leden Grinwis en Flach over harmonisering van de tariefmethodieken met Duitsland en België Motie energie natuur en milieu Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN FLACH Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister zich in Europees verband inzet voor de harmonisering van de tariefmethodieken; overwegende dat dit vanuit het oogpunt van het beperken van netcongestie en het aanjagen van de energietransitie zeer gewenst is, aangezien netbatterijen en elektrolysers nu over de grens worden neergezet in plaats van in Nederland; verzoekt de regering totdat harmonisering in de EU is bereikt, in gesprek te gaan met onze buurlanden Duitsland en België en de ACM om met deze landen in ieder geval die harmonisering te bereiken, zo nodig door de methodiek van die landen in Nederland toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers (Dossier 36378)
Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers Amendement energie natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN FLACH Ontvangen 30 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.5a Maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers 1. ...