Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

118 resultaten

Motie van het lid Agema c.s. over voorkomen dat de zorg implodeert door een topprioriteit te maken van de vermindering van de regeltijd (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Agema c.s. over voorkomen dat de zorg implodeert door een topprioriteit te maken van de vermindering van de regeltijd Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 32 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 januari 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Motie van de leden Eerdmans en Agema over het zo snel mogelijk onderbrengen van psychiatrische patiënten zonder strafblad in een instelling die bij hun complexe problematiek past in plaats van in een tbs-kliniek (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Eerdmans en Agema over het zo snel mogelijk onderbrengen van psychiatrische patiënten zonder strafblad in een instelling die bij hun complexe problematiek past in plaats van in een tbs-kliniek Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN AGEMA Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens TBS Nederland psychiatrische patiënten zonder strafblad noodgedwongen in een tbs-kliniek zitten; constaterende dat deze patiënten soms al jaren onder het strikte tbs-regime moeten leven; overwegende dat het hier een zeer kwetsbare groep betreft; verzoekt de regering er topprioriteit van te maken om psychiatrische patiënten die zonder strafblad noodgedwongen in een tbs-kliniek zitten, zo snel mogelijk onder te brengen in een instelling die bij hun complexe problematiek past, waardoor zij een passend behandeltraject kunnen volgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van den Hil en Agema over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren (t.v.v. 36410-XVI-47) (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Van den Hil en Agema over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren (t.v.v. 36410-XVI-47) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 111 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HIL EN AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47 Voorgesteld 30 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onafhankelijke casemanagers dementie een enorme meerwaarde hebben voor mensen met dementie en hun naasten; constaterende dat er grote verschillen zijn in inzet van deze casemanagers per regio; overwegende dat de Zorgstandaard Dementie breed gedragen wordt en conform deze standaard een businesscase dementie gemaakt is die aantoont dat goed casemanagement kostenbesparend is bij goede inzet van deze casemanagers; verzoekt de regering de inzet van casemanagement dementie (vanaf het moment van het vermoeden van dementie tot aan het overlijden) door te rekenen (in geld en in fte's) en na te gaan onder welke voorwaarden onafhankelijk casemanagement dementie gestimuleerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 33369)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) ...

Memorie van toelichting (Dossier 33369)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ...

Geleidende brief (Dossier 33369)
Geleidende brief Geleidende brief ...

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33369)
Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie ...

Motie van het lid Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines (Dossier 33605-XIII)
Motie van het lid Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines Motie ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 (Dossier 33605-V)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Nader verslag (Dossier 36403)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 2 februari 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag1 van 22 december 2023 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Verslag (Dossier 36446)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) werk werkgelegenheid Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 18 januari 2024 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Amendement van het lid Graus dat bewerkstelligt dat de mogelijkheid om de tarieven te verhogen aan banden wordt gelegd. (Dossier 33587)
Amendement van het lid Graus dat bewerkstelligt dat de mogelijkheid om de tarieven te verhogen aan banden wordt gelegd. ...

Amendement van het lid Graus dat regelt dat de beperking “tot vier uur achtereenvolgens parkeren” wordt geschrapt. (Dossier 33587)
Amendement van het lid Graus dat regelt dat de beperking “tot vier uur achtereenvolgens parkeren” wordt geschrapt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34044)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag criminaliteit emigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2018 I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34044)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) criminaliteit emigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (herdruk) (Dossier 34044)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (herdruk) Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) criminaliteit emigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 6 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE I. ...

Geleidende brief (Dossier 34044)
Geleidende brief Geleidende brief criminaliteit emigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 1 oktober 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34044)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) criminaliteit emigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2015 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 7 oktober 2015, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...