Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN KRUL Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans op wiegendood en gezondheidsproblemen zoals een middenoorontsteking, luchtweginfecties en astma vergroot; constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans vergroot dat zij later ook gaan roken; constaterende dat een rookvrij beleid op plaatsen waar veel kinderen komen resulteert in een afname van gezondheidsproblemen en het aantal ziekenhuisbezoeken hierdoor; verzoekt de regering om met een plan te komen voor een rookverbod ten aanzien van plekken waar veel kinderen komen, zoals in pretparken, speeltuinen en openluchtzwembaden; verzoekt de regering om ervaringen en de haalbaarheid te onderzoeken van een breder verbod van roken in de nabijheid van kinderen, en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DANIËLLE JANSEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passende zorg de kern vormt van het Integraal Zorgakkoord; constaterende dat contractering op basis van het aantal behandelingen vaak niet passend is voor zorgaanbieders die nu al passende zorg leveren; overwegende dat structurele passende financiering en structurele passende contractering noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende zorg; verzoekt de regering op korte termijn de knelpunten bij de contractering van passende zorg voor het jaar 2024 in kaart te brengen en in overleg te treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID BRUYNING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek naar voren komt dat een steunfiguur, een natuurlijke mentor uit de directe omgeving van het kind, ervoor zorgt dat jeugdigen beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren; van oordeel dat het recht op een steunfiguur voor jeugdigen moet worden erkend en een welkome aanvulling is op de al bestaande regeling voor vertrouwenspersonen; verzoekt de regering om het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruyning en Ceder over bevorderen dat de meldbriefprocedure voor verlenging van kinderbeschermingsmaatregelen niet meer wordt gebruikt (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Bruyning en Ceder over bevorderen dat de meldbriefprocedure voor verlenging van kinderbeschermingsmaatregelen niet meer wordt gebruikt Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BRUYNING EN CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er binnen het jeugd- en familierecht gebruik wordt gemaakt van een procesreglement waarin middels de meldbriefprocedure kinderbeschermingsmaatregelen worden verlengd zonder voorafgaande mondelinge behandeling; constaterende dat uit het reflectierapport van de kinder- en familierechters blijkt dat rechters de meldbriefprocedure problematisch vinden, omdat de rechtsbescherming van ouders tekortschiet; constaterende dat in 30% van de verlengingsverzoeken deze meldbriefprocedure wordt gebruikt; van oordeel dat de meldbriefprocedure op gespannen voet staat met meerdere internationale verdragen, zoals het IVRK en het EVRM; verzoekt het kabinet te bevorderen dat de meldbriefprocedure niet meer gebruikt gaat worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Amendement van het lid Uitermark over het kunnen raadplegen van de rechter en het betrekken van een gedragskundige voor een advies over de persoonlijkheid van de gedetineerde (Dossier 36372)
Amendement van het lid Uitermark over het kunnen raadplegen van de rechter en het betrekken van een gedragskundige voor een advies over de persoonlijkheid van de gedetineerde Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID UITERMARK Ontvangen 6 maart 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel G, wordt het voorgestelde artikel 40b als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) (Dossier 36128)
Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...

Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (Dossier 36128)
Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien Motie belasting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...

Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet (Dossier 36353)
Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet Brief lid / fractie defensie internationaal Nr. 4 BRIEF VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 36353)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 36353)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) defensie internationaal Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 21 augustus 2023 [W07.23.00108/II/K] en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 21 mei 2024, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 36353)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) defensie internationaal Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK I. ...