Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Motie van de leden Klein en Kuzu over een rechtvaardige spreektijdregeling voor alle fracties (Dossier 34183)
Motie van de leden Klein en Kuzu over een rechtvaardige spreektijdregeling voor alle fracties Motie ...

Motie van het lid Klein over een wijziging van de Kieswet voorbereiden (Dossier 34183)
Motie van het lid Klein over een wijziging van de Kieswet voorbereiden Motie ...

Motie van het lid Klein over elke dag één burger in de plenaire zaal de Kamer rechtstreeks laten toespreken (Dossier 34183)
Motie van het lid Klein over elke dag één burger in de plenaire zaal de Kamer rechtstreeks laten toespreken Motie ...

Motie van het lid Klein over inzetten van voor gasten beschikbare stoelen voor fractiemedewerkers (Dossier 34183)
Motie van het lid Klein over inzetten van voor gasten beschikbare stoelen voor fractiemedewerkers Motie ...

Motie van het lid Klein over elektronisch stemmen in de plenaire zaal (Dossier 34183)
Motie van het lid Klein over elektronisch stemmen in de plenaire zaal Motie ...

Motie van het lid Klein over een vervolgnotitie over de splitsing van fracties (Dossier 34183)
Motie van het lid Klein over een vervolgnotitie over de splitsing van fracties Motie ...

Aanbieding advies van de Kiesraad (Dossier 34258)
Aanbieding advies van de Kiesraad Advies van andere adviesorganen recht staatsrecht Nr. 6 BRIEF VAN DE KIESRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2015 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34258)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 12 NOTA NAAR AANLEDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 28 februari 2017 De initiatiefnemer wil hierbij de leden van de VVD, de PvdA en de CDA-fractie bedanken voor hun inbreng bij het verslag van dit wetsvoorstel. ...

Brief van het lid Klein inzake verzoek om advies aan de Kiesraad (Dossier 34258)
Brief van het lid Klein inzake verzoek om advies aan de Kiesraad Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 5 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2015 Bij dezen informeer ik u aangaande de stand van zaken van de initiatiefwet Wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten.1 Deze initiatiefwet is op 28 juli van dit jaar aan de Raad van State voorgelegd. ...

Brief van het lid Klein inzake aanvraag advies aan de Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34258)
Brief van het lid Klein inzake aanvraag advies aan de Afdeling advisering Raad van State Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN HET LID KLEIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2015 Op 5 juli jongstleden heb ik het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden aanhangig gemaakt. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34258)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Doel De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel het mogelijk te maken om officiële documenten en verklaringen in het kader van de Kieswet via digitale identiteit te kunnen opmaken. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34258)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 10 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) (Dossier 34258)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 8 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder is opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 31 maart 2016 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 8 november 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 34258)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 20 juli 2015 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34258)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 9 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34258)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat de vereiste vlieguren die een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven in het register bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. (Dossier 33722)
Gewijzigd amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat de vereiste vlieguren die een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven in het register bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. ...

Amendement van het lid Klein dat regelt dat de vereiste vlieguren die een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven in het register bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd (Dossier 33722)
Amendement van het lid Klein dat regelt dat de vereiste vlieguren die een mediator moet maken om ingeschreven te worden en ingeschreven te blijven in het register bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd Amendement economie overige economische sectoren Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 14 januari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...